Šis pavasaris Preiļu novada Preiļu pagastā ir aizsācies nedaudz citādāk, jo tiek realizēti vairāki projekti, un viens no tiem ir saistīts ar Seiļu kapsētu.

Pateicoties uzņēmīgajai un darbīgajai biedrības “Sabiedriskais centrs “Līči”” valdes priekšsēdētājai Marutai Plivdai ar valdes locekles Lidijas Ceriņas un Preiļu pagasta pārvaldes vadītāja Vitālija Plivdas atbalstu, pagājušā gada oktobra sākumā tika iesniegts projekts LAD ELFLA apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

6. februārī tika saņemts Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmums par projekta apstiprināšanu. Projekta attiecināmās izmaksas ir 16427,12 EUR, publiskais finansējums 90% apmērā – 14784,41 EUR, un 10% tika saņemts Preiļu novada domes finansiālais atbalsts – 1642,71 EUR. Lielu paldies vēlamies izteikt Preiļu rajona partnerībai, Dienvidlatgales reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei, Preiļu novada domei par finansiālo atbalstu.

Februārī tika uzsākti  organizatoriskie darbi, martā un aprīlī tika uzsākta koku zāģēšana un veikta vecā žoga demontāža, papildus tika nozāģēti bīstamie koki kapu teritorijā. Jau maijā tika uzstādīts jauns žogs. Paldies SIA “K9” valdes priekšsēdētājam Igoram Krotovam un viņa profesionālajai komandai par rūpīgi un kvalitatīvi paveikto darbu.

Lielu paldies vēlamies izteikt  vietējiem darbīgajiem brīvprātīgajiem atbalstītājiem:  Lūcijai Mačānei, Vijai Kivleniecei, Ņinai Volontei, Janīnai Zīmelei, Jānim Seilim, Sandim Upeniekam, Gunāram Stuburam par ziedoto laiku un līdzekļiem kapu sakopšanā.

Projekta darba grupa