Preiļu novada pašvaldība piedalās Interreg V-A pārrobežu sadarbības programmas Latvija-Lietuva projektā Nr. LLI-539 „Amatniecība kā tūrisma produkts bez robežām” (Craftsmanship as Tourism Product without Borders/ Tour de Crafts), lai veicinātu tradicionālo amatniecības prasmju ilgtspējīgu izmantošanu, saglabājot un attīstot to kā kopīgu pārrobežu teritorijas kultūrvēsturisko mantojumu un veidojot kopīgu tūrisma produktu. Projekts vērsts uz amatniecības nozari un vietējiem amatniekiem, māksliniekiem kā vietējā kultūras mantojuma tradīciju saglabātājiem Latgales un Zemgales reģionos Latvijā un Lietuvā – Utenas un Panevēžas apgabalos.

Projekta aktivitātes tiek realizētas sadarbībā ar nevalstisko organizāciju “Amatnieku biedrība AUSTRA”, kas apvieno daudzus Preiļu un apkārtējo novadu amatniekus dažādās jomās: kokamatnieki, keramiķi, rokdarbnieces, grozu pinēji, metālmeistari un vēl daudzi citi talantīgi cilvēki. Biedrība veido unikālu grāmatu “SAIMNĪKA PRĀCA”, kas no latgaļu valodas nozīmē “SAIMNIEKA DARBS”, kurā apkopo informāciju par amatnieku prasmēm.

Grāmatas ievadā ir rakstīts: “Latgales gadsimtu gaitā izkoptās amatniecības prasmes un zināšanas nav iedomājamas bez cilvēku roku darba. Šī joma ir vissenākais profesionālais vērtību radīšanas veids, kas dabas materiālus pielāgoja cilvēku dzīves vajadzībām, kā arī palīdzēja attīstīties daudzām nozarēm, tādējādi nodrošināja darbarīkus zemniekiem, zvejniekiem un citām profesijām. Jau vēsturiski amatnieks nozīmēja – brīvs cilvēks, kurš var rīkoties un strādāt pēc saviem ieskatiem – jo augstāka ir meistara meistarība, jo lielāku brīvību viņš bauda. Amatniecība šodien visdziļāk atklāj mūsu latgaļu tautas mentalitāti un nacionālo savdabību”.

Mūsdienās amatniecība ir gan labs brīvā laika pavadīšanas veids, kas pilnvērtīgi attīsta cilvēka fiziskās, prāta un emocionālās spējas, gan vienlaikus ir arī viens no visīsākajiem ceļiem uzņēmējdarbības uzsākšanai. Tāpēc 2021. gadā tiks organizētas teorētiskās un praktiskās apmācības, kā arī radošās darbnīcas, kurās varēs piedalīties gan esošie amatnieki/ mākslinieki, gan arī  potenciālie, kas vēlas uzsākt savu uzņēmējdarbību.

Projekta rezultātā plānots piedāvāt jaunus, savstarpēji saistītus amatniecības produktus/ pakalpojumus, kas piesaistītu tūristus ar vismaz 2 dienu ilgu uzturēšanos vienā vietā, kā arī radītu interesi apmeklēt citas projektā norādītās vietas ar papildu pieredzi amatniecības jomā.

Galvenās projekta aktivitātes: Preiļu muižas kompleksā ietilpstošās Preiļu pils 2.stāva daļēja renovācija un interaktīvas izstādes izveidošana par amatniecību ar inovatīvu 5 dimensiju (5D) aprīkojumu, kā arī amatnieku/ mākslinieku piedalīšanās dažādās apmācībās/ radošajās darbnīcās Latvijā un Lietuvā. Projekta īstenošanas periods: 24 mēneši no 2020.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 30.jūnijam.

Projekta īstenošanā iesaistījušies 6 partneri no Latvijas un Lietuvas, un vadošais projekta partneris ir Latgales plānošanas reģions. Kopējās projekta izmaksas ir 816 946,71 euro, 85% jeb 694 404,70 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums un 15% jeb 122 542,01 eiro nacionālo valstu finansējums.

Preiļu novada pašvaldībai plānotais finansējums projekta aktivitāšu īstenošanai ir 230 396,00 euro, 195 836,60 euro ERAF, 11 519,80 euro valsts un 23 039,60 euro pašvaldības finansējums.

Detalizētāka informācija par projektu.

Elita Jermolajeva, projekta koordinatore,

Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Preiļu novada dome, un tās nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.