Pašvaldībā Iedzīvotājiem

No 6. janvāra līdz 31. janvārim notiek Preiļu pilsētas centra teritorijas detālplānojuma izstrādes sabiedriskā apspriešana. Tās ietvaros 22. janvārī Preiļu novada domes zālē notika Preiļu pilsētas centra teritorijai sagatavotā detālplānojuma projekta pirmās redakcijas prezentācija.

Sapulcē piedalījās Preiļu novada domes priekšsēdētājas otrais vietnieks Klavdija Zarāne, domes izpilddirektors Aldis Džeriņš, domes deputāts Juris Erts, pašvaldības speciālisti, SIA “Metrum” pārstāvji Māra Kalvāne, Zita Zuicāne, Laura Šterna un SIA “Jēkabpils autobusu parks” Preiļu filiāles direktors Mortens Perševics.

Detālplānojuma projektu izstrādā SIA “Metrum” – uzņēmums, kas uzvarēja pašvaldības publiskā iepirkuma konkursā. SIA “Metrum” arhitekte, Teritorijas attīstības plānošanas daļas vadītāja Māra Kalvāne sanāksmes dalībniekus iepazīstināja ar pilsētas centra teritorijas detālplānojuma projekta risinājumiem, kuri izstrādāti saskaņā ar Preiļu novada pašvaldības izsniegto darba uzdevumu. Detālplānojums paredz funkcionāli un vizuāli sakārtot Preiļu pilsētas centra teritoriju  – ap vēsturisko Tirgus laukumu un autoostu.

  • Autoostas laukuma renovācija un skvērs Tirgus laukumā

Iesākot detālplānojuma izstrādi, norādīja M.Kalvāne, nekādi priekšlikumi no iedzīvotājiem netika saņemti, sadarbība notika ar pašvaldības speciālistiem. Detālplānojuma teritorija sastāv no autoostas teritorijas un transporta infrastruktūras teritorijas, no kuras atsevišķi izdalīts skvērs. Autoostas teritorijas rekonstrukcijai tiek piedāvāti 5 varianti atkarībā no autobusu reisu skaita un pasažieru plūsmas, kas konkrēti būtu jāskata pašiem autoostas apsaimniekotājiem. Autoostas ēkas atrašanās vieta laukumā plānota tā pati, kā šobrīd. Arī autoostas transporta organizācijā nekas netiek plānots mainīts. SIA “Metrum” speciālisti, sadarbojoties ar transporta plānotājiem, atzīst, ka optimālais variants autobusu satiksmei ir atstāt iebrauktuves tur, kur tās atrodas pašlaik. Izklāstot detālplānojuma projekta pirmo variantu, SIA “Metrum” pārstāvji atzina, ka laukuma organizācija, uzklausot atbildīgo speciālistu ierosinājumus, var tikt veidota atkarībā no nepieciešamības.

Autoostas ēkai detālplānojuma izstrādātāji piedāvāja 2 variantus – to pārbūvēt vai nojaukt esošo un uzbūvēt jaunu. Ēkas pārbūves variants paredz nedaudz paplašināt esošo ēku uz laukuma pusi un uzbūvēt tai otro stāvu. Svarīgs nosacījums – lai jaunā ēka harmoniski iekļautos apkārtējā vidē un nenosegtu skatu uz baznīcu, kas ir nozīmīga celtne pilsētas centrā. Projekta izstrādātāji apliecināja, ka autoostas ēka nav arhitektūras piemineklis ar vēsturisku vērtību, tāpēc tās saglabāšana vai nojaukšana ir speciālistu ziņā.  Tomēr, domājot par  pilsētas centra pārveidi, apbūve nedrīkstētu būt dominējošā.

  • Pilsētas centrs – vārti uz pilsētu

SIA “Metrum” ainavu arhitekte Laura Šterna iepazīstināja sanāksmes dalībniekus ar pilsētas centra publiskās ārtelpas redzējumu. Projekta mērķis būtu izveidot jaunu, labiekārtotu, iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu teritoriju, kas uzlabotu pilsētas centra vizuālo tēlu. Speciālistes redzējumā pilsētas centrs ir kā vārti uz pilsētu tiem, kas ierodas Preiļos ar autobusu.

L.Šterna pavēstīja, ka pilsētā saredz publiskās ārtelpas 3 mezgla punktus – Svētku laukumu, pilsētas parku un Tirgus laukumu. Tie kopā veido publisko telpu joslu, jo izņemot ēku iekšpagalmus, pilsētā citu publisko tikšanās vietu nav. Speciāliste iepazīstināja ar diviem variantiem publiskās telpas veidošanai pilsētas centrā. Viens no tiem varētu būt tāds, kad Tirgus laukums un autoostas teritorija veido vienotu centrālo telpu. Otrais redzējums ir divas publiskās telpas pilsētas centrā, ko atsevišķi veido autoostas laukums un Tirgus laukums. Tās varētu tikt nodalītas ar stādījumiem.

Prezentācijas laikā varējām skatīt publiskās ārtelpas vizuālo risinājumu paraugus ar apstādījumiem, vides objektiem, mazajām arhitektūras formām un gaismas elementiem. Speciāliste piedāvāja idejas stādījumiem, veidojot tos kopīgi saistītus un gadalaiku maiņai pielāgotus, kā arī vienotu toņu gammu ēku fasāžu un jumtu krāsojumiem.

  • Kur nākotnē jāatrodas Preiļu autoostai ?

Saskaņā ar tehnisko apsekojumu, lai uzlabotu Preiļu autoostas ēkas izskatu, to drīkst pārbūvēt. Tomēr Mortens Perševics izteica viedokli, ka mitrums, kas nokļūst pie autoostas ēkas pamatiem, to bojā un, lai nodrošinātu atjaunotās ēkas funkcionēšanu ilgtermiņā, daudz vairāk līdzekļu būs nepieciešams vecās ēkas hidroizolācijai. M.Perševics izklāstīja arī redzējumu par nepieciešamību ievērot autobusu drošas manevrēšanas nosacījumus laukumā un pasažieru drošību. Šobrīd detālplānojuma projekts piedāvā autoostas ēkas paplašināšanu uz laukuma pusi, kas samazinātu transportlīdzekļiem izmantojamo laukuma platību.

Domes deputāts Juris Erts arī pauda viedokli, ka, izstrādājot detālplānojumu, jāizvērtē Preiļu autoostas atrašanās vieta nākotnē. Bez piedāvātā varianta par autoostas izvietojumu tagadējā atrašanās vietā J.Erts ierosināja diskutēt par iespēju autoostu izvietot nedaudz ārpus pilsētas centra, līdztekus nodrošinot ērtības gan pasažieriem, gan pakalpojumu sniedzējiem. Par šādu iespēju pašvaldībā ir runāts jau agrāk.

Klavdija Zarāne atbalstīja izstrādāto detālplānojuma projektu par esošā autoostas laukuma saglabāšanu un divstāvīgas autoostas ēkas celtniecību. Kā prioritāti domes priekšsēdētājas otrā vietniece minēja sabiedriskā transporta pasažieru ērtības pilsētas centrā un videi labvēlīgu risinājumu, priekšroku dodot sabiedriskajam transportam, nevis personīgajiem auto.

  • Diskusijas turpināsies. Gaidām iedzīvotāju priekšlikumus

Diskutējot par detālplānojuma projektu, tika skarti daudzi jautājumi, tostarp arī ierosinājums pilsētas centrā ierīkot vieglo automašīnu stāvvietu. SIA “Metrum” speciālisti, izpētot situāciju pilsētā, secinājuši to, ka šobrīd ap pilsētas centra teritoriju ir pietiekoši automašīnu stāvvietu, tāpēc šobrīd detālplānojuma projektā tām vieta nav paredzēta. Klātesošie vienojās, ka šī ideja būtu atbalstāma, lai centru nenoslogotu ar transporta satiksmi un lai netiktu apdraudēta gājēju droša pārvietošanās.

Kopumā visi sapulces dalībnieki pauda atbalstu izstrādātajai iecerei pilsētas centra teritorijas rekonstrukcijai. Renovējot autoostas teritoriju, atslogojot centru no novecojušiem elementiem, izveidojot skvēru ar apstādījumiem un atbilstošiem vides elementiem, pilsētas centrs iegūtu funkcionāli un dizainiski sakārtotu vidi. Tā būtu pielāgota mūsdienīgām prasībām un iedzīvotāju ērtībām.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja, Preiļu novada domes Attīstības daļas projektu vadītāja Sanita Meļko uzsvēra, ka publiskā apspriešana tiek rīkota, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokļus. Visi ierosinājumi – gan sanāksmē izteiktie, gan individuāli iesniegtie – sabiedriskajai apspriešanai beidzoties tiks apkopoti un iesniegti pašvaldības domei, lai lemtu par Preiļu pilsētas centra teritorijas rekonstrukcijas ieceres tālāko virzību.

Aicinām ikvienu iedzīvotāju piedalīties detālplānojuma apspriešanā un izteikt savu viedokli par mūsu pilsētas centra nākotnes redzējumu! Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties un iesniegt priekšlikumus un atzinumus līdz 31. janvārim Preiļu novada domē, 225. kabinetā, Raiņa bulvāris 19, Preiļos, rakstot uz e-pastiem dome@preili.lv vai sanita.melko@preili.lv. Ar detālplānojuma izstrādes materiāliem var iepazīties www.preili.lv vai www.geolatvija.lv.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste