Preiļu pils un parks

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Preiļu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Projekts “Parks without borders” Nr. LV-RU-023.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli  atbalsta  vienotas  pārrobežu  attīstības  aktivitātes  ar  mērķi uzlabot  reģionu konkurētspēju,  izmantojot  to potenciālu  un  atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Projekta “Parki bez robežām” aktivitāšu ietvaros, Preiļu parkā 2020. un 2021. gados ir veiktas vairākas labiekārtošanas aktivitātes.

Kā viena no redzamākajām labiekārtošanas aktivitātēm pagājušajā gadā tika atjaunots celiņa segums starp četru rindu liepu aleju, kas atrodas paralēli A. Paulāna ielai. Šogad pavasarī tika pabeigti divu tiltiņu atjaunošanas darbi, kas tagad priecē parka apmeklētājus ar vizuāli skaistiem un jauniem tiltiem, tie atjaunoti pēc kopējā parka vizuālā un vēsturiskā stila.

Parka apmeklētāji ir pamanījuši, ka parkā ir uzstādīti vairāki jauni un ērti soliņi, tāpat arī uzstādītas kvalitatīvas atkritumu urnas, kuras, pēc iedzīvotāju aptaujām, tika iepriekš lūgtas.

Dabas izziņas veicināšanai parkā ir uzstādīti 3 dabas stendi, kuros attēloti parkā sastopamie dzīvnieki, putni, abinieki un kukaiņi. Protams, dabas stendos nav attēlotas visas parkā sastopamās dzīvās būtnes, bet to dažādība un skaits norāda uz to, ka Preiļu parka vide ir īpaši labvēlīga. Tāpat Zaļās klases aktivitāšu ietvaros tika izveidotas divas nakts dabas izziņas vietas – ierīkots salu apgaismojums. Pēc apgaismojuma ierīkošanas notika arī aktivitātes, kur dažādi lektori stāstīja un iepazīstināja interesentus ar dabas aktivitātēm nakts un arī dienas laikā.

Projekta aktivitātēs tika iegādāts Informatīvais stends, kurš izvietots pie vienas no parka ieejām. Stendā atainota parka karte, lai ikviens parka apmeklētājs varētu viegli orientēties parka vidienē, jo tas ir pilsētvidē lielākais parks Latvijā. Tiek plānoti vēl seši identiski Informatīvie stendi, kuri tiks izvietoti pie citām parka ieejām.

Projekta “Parki bez robežām” vadītāja S. Čingule – Vinogradova