Saistībā ar to, ka Preiļu parkā ir ieviesušies bebri, kuri arī iepriekšējos gados nodarīja ievērojamus postījumus parka stādījumiem, bet parkā ūdeņu tuvumā augošo koku un košumkrūmu daudzums ir pārāk liels, lai katru no tiem pasargātu ar sietiem, ir uzsākta parkā dzīvojošo bebru skaita samazināšana.

Bebru skaita samazināšana Preiļu parkā notiek stingri ievērojot medību jomu reglamentējošos normatīvos aktus – balstoties LR “Medību likumā”, Ministru kabineta noteikumos nr. 421 “Medību noteikumi”, kā arī Preiļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2022/42 “Par medībām Preiļu pilsētā”.

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem! Bebri Preiļu parkā nodara postījumus vēsturiskajiem stādījumiem, apdraud kokus un košumkrūmus, samazina parka ainavisko un kultūrvēsturisko vērtību un appludina parka teritorijas, tostarp apmeklētāju un tūristu iecienītu pastaigu maršrutu tiešā tuvumā. Lai gan parka darbinieki koku pasargāšanai izmanto arī metāla sietus, tomēr parka platība ir tik liela, ka nav iespējams visus potenciālos kokus un krūmus šādi pasargāt no bebru kaitējumiem, tāpēc tika pieņemts lēmums piesaistīt arī medniekus. Bebru medīšana ir atļauta laika posmā no 15. jūlija līdz 15. aprīlim.

Foto: Bebru postījumi Preiļu parkā 2022. gada rudenī un 2023. gada pavasarī.

Informāciju sagatavojusi

Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja
Ilona Vilcāne