Pašvaldībā Izglītībā

24. augusta Preiļu novada domē tika sasaukta ārkārtas domes sēde, kurā tika skatīts jautājums par mācību procesu novada vispārizglītojošajās skolās 2020./2021. mācību gadā, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī.

Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis sēdes klātesošos informēja, ka Izglītības pārvaldē ar skolu direktoriem ir notikusi tikšanās, kuras laikā ir izrunāti visi apstākļi, pārrunāti skolēnu adaptācijas jautājumi jaunajai situācijai, jo Covid-19 izplatības laikā izglītības iestādēm ir jālemj par mācību procesa īstenošanai atbilstošāko modeli, lai pēc iespējas mazinātu skolēnu/audzēkņu un izglītības iestādes darbinieku inficēšanās riskus. Uzsvars šajā mācību procesa organizēšanas laikā tiks likts uz to, lai iespēju robežās samazinātu skolēnu pārvietošanos pa mācību kabinetiem, kā arī pulcēšanos starpbrīžos, organizējot tos pamīšus, īpašu vērību pievēršot higiēniskajām prasībām.

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātos izglītošanās modeļus 2020./2021. mācību gadā, Preiļu novada vispārizglītojošās skolas, ņemot vērā pašreizējo situāciju un savas iespējas, ir gatavas uzsākt 2020./2021. mācību gadu pēc Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātā A modeļa (klātienē). Klātienes mācību procesā ir jāievēro nepieciešamie drošības pasākumi – jānodrošina savlaicīga informācija, jāievēro higiēna, personiskā veselības stāvokļa uzraudzība un distancēšanās.

Deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu apstiprināt Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvāto A modeli 2020./2021. mācību gadā Preiļu novada vispārizglītojošās skolās, uzdodot skolu direktoriem izstrādāt un apstiprināt kārtību mācību procesa organizēšanai atbilstoši izvēlētajam modelim. Skolu direktoriem tika uzdots izstrādāt kārtību par Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu (informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) un no tiem izrietošo prasību ievērošanu, kā arī noteikt atbildīgo personu izglītības iestādē par Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanu.

Lēmums tika pieņemts, balstoties uz šī brīža esošo situāciju, par attālinātām mācībām pašvaldība var lemt krīzes situācijā, ja kādā no skolām tiks konstatēta saslimšana ar Covid-19.

Atbildīgais par lēmuma izpildi ir Preiļu novada Izglītības pārvalde.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore