Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma, Ministru kabineta noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” un Preiļu novada saistošo noteikumu Nr.2019/4 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā” prasībām nekustamajos īpašumos esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas ir jāreģistrē pašvaldības decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā un jānodrošina to apsaimniekošana atbilstoši vides aizsardzības prasībām.

Atgādinām iedzīvotājiem, ka 2019. gada 29.  martā stājās spēkā Preiļu novada saistošie noteikumi Nr.2019/4 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā” (pieejami šeit) (precizēti 2019. gada 27. jūnijā), kas paredz decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanas kārtību tiem novada iedzīvotājiem, kuri dzīvo Preiļu novada Preiļu pilsētas, Līču, Aizkalnes, Prīkuļu un Pelēču ciemu administratīvajās teritorijās, un kuru īpašums nav pieslēgts centralizētai kanalizācijas sistēmai.

Preiļu novada Tehniskās daļas vecākais kontrolieris Kristaps Určs informē, ka Preiļu novada domes kapitālsabiedrība SIA “Preiļu saimnieks”, pamatojoties uz  2019. gada 29. martā izdotajiem saistošiem noteikumiem Nr.2019/4 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā”, uzsāk veidot decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru.

Nekustamajos īpašumos esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas ir jāreģistrē tām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā vai valdījumā ir šādas decentralizētās kanalizācijas sistēmas:

  • rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kurās attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;
  • septiķis – rūpnieciski ražota vai individuāli izgatavota tvertne ar divām vai vairākām kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa tiek novadīti vidē caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām);
  • notekūdeņu krājtvertnes – hermētisks rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, kas ir izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem un kurā uzkrājas neattīrīti vai daļēji attīrīti notekūdeņi, fekālijas, septisko tvertņu dūņas.

Lai reģistrētu decentralizētās kanalizācijas sistēmas, to īpašniekam jāiesniedz SIA ”Preiļu saimnieks” aizpildītu “Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu” klātienē Komunālo maksājumu norēķinu daļā,  N. Rancāna ielā 3a, Preiļos, savukārt ciemu iedzīvotāji apliecinājumus varēs iesniegt pagastu pārvaldēs – Raiņa ielā 5, Aizkalnē, Aizkalnes pagastā, Jaunatnes ielā 1, Līčos, Preiļu pagastā, Liepu ielā 6, Pelēčos, Pelēču pagastā un Brīvības ielā 9, Prīkuļos, Saunas pagastā.

Apliecinājumu var nosūtīt arī pa pastu: SIA “Preiļu saimnieks” N. Rancāna iela 3a, Preiļi, Preiļu novads LV-5301, kā arī iesūtīt elektroniski uz e-pastu: psaimnieks@inbox.lv.

Apliecinājuma forma drukātā veida ir pieejama SIA ”Preiļu saimnieks” Komunālo maksājumu norēķinu daļā un Preiļu novada pagastu pārvaldēs.

SIA ”Preiļu saimnieks” mēneša laikā pēc decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka apliecinājuma saņemšanas nosūtīs tam pa pastu vai elektroniski paziņojumu par reģistrāciju, norādot reģistrācijas numuru un datumu, kurā decentralizētā kanalizācijas sistēma ir iekļauta reģistrā.

Situācijā, kad nav zināms decentralizētās kanalizācijas sistēmas tips, krājtvertnes tilpums vai īpašniekam nav iekārtas ražotāja tehniskās dokumentācijas u.tml., atbilstoši MK noteikumiem Nr.384, īpašniekam būs jāorganizē atbilstoši sertificēta ūdensapgādes un kanalizācijas nozares speciālista apsekojums decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, kurš izsniegs decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus tās ekspluatācijai.

Ja iekārtas tehniskais stāvoklis neatbildīs šo noteikumu un normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam, ja nepieciešams, būs jāveic sistēmas pārbūve vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūve vai uzstādīšana.

Informējam, ka saskaņā ar MK noteikumiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveide ir jāpabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim. Attiecīgā reģistra izveide un noteiktās vienotās apsaimniekošanas prasības nodrošinās aktuālo informāciju par to, kādas decentralizētās kanalizācijas sistēmas Preiļu novadā tiek pielietotas, kādi ir tajās attīrīto vai uzkrāto notekūdeņu apjomi, kā arī dos iespēju pārliecināties, vai šādas sistēmas tiek atbilstoši ekspluatētas. Neiekļaušanās pašvaldības organizētajā decentralizētās kanalizācijas sistēmas uzskaitē tiks kvalificēta kā administratīvais pārkāpums.

Papildu informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju var saņemt SIA “Preiļu saimnieks” Komunālo maksājumu norēķinu daļā pa tālr. +371 26345495 (Olga Oļševska) juridiskie jautājumi un tālr. +371 25486682 (Andris Brics) tehniskie jautājumi. Ja rodas kādi jautājumi vai neskaidrības, aicinām rakstīt uz e-pastu: psaimnieks@inbox.lv.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore


Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai

1. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no krājtvertnēm, ir nosakāms saskaņā ar formulu:

I = BxK/A, kur
I – decentralizētās kanalizācijas tvertnes izvešanas reizes gadā, rezultātu noapaļojot uz veseliem skaitļiem;
A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros;
B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā deklarēto personu skaits
K – personas kopējais ūdens patēriņš gadā:

  • ja ūdens patēriņam uzskaitei tiek izmantoti ūdens patēriņa skaitītāji, kopējo patēriņu nosaka pēc šo skaitītāju rādījumiem;
  • ja ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti, ūdens patēriņu nosaka 18 m3/gadā vienai personai

Aprēķina piemēri :

1. Krājtvertnes tilpums (A) ir 5 m³;
2. Dzīvojamā mājā ir deklarētas 4 personas (B)
3. Mājā nav uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji, tātad tiek piemērots patēriņš 18 m³/gadā (K);
4. Aprēķins: Gadā izvedamo reižu skaits (I)=4 x 18/5= 14,4. Noapaļojam uz 14 reizēm gadā.

2. Minimālais notekūdeņu, nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir – viena reize gadā, ar nosacījumu, ja izvedamais apjoms ir vismaz 70% no septiķa darba tilpuma.

3. Minimālais notekūdeņu, nosēdumu vai dūņu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, ir nosakāms saskaņā ar iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijām par šo iekārtu ekspluatāciju, vai atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem, gadījumos, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja rīcībā nav sākotnējās iekārtas tehniskās dokumentācijas.


Apdzīvotās vietās Preiļu novada teritorijā, uz kurām attiecas noteikumu prasības: