28. maija Preiļu novada domes sēdē deputāti apstiprināja saistošos noteikumus, kas izstrādāti, lai noteiktu kārtību par parka dabas un kultūrvēsturisko vērtību aizsardzību un sabiedrisko kārtību. Noteikumu mērķis ir radīt priekšnoteikumus, lai nodrošinātu personu atpūtas un izklaides iespējas parkā paredzētajā teritorijā dabu saudzējošā un labiekārtotā vidē, saglabājot parka teritoriju kā dabas pieminekli – aizsargājamos kultūras pieminekļu objektus, mazās arhitektūras formu, parka estētisko, ainavisko, ekoloģisko, vides, rekreācijas, kultūrvēsturisko, izglītojošo un aktīvās atpūtas vērtību.

Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja Sanda Čingule-Vinogradova pavēstīja, ka  uz doto brīdi Preiļu muižas kompleksa un parka teritorijai nav noteikti aizsardzības un sabiedriskās kārtības noteikumi, kas regulētu un nodrošinātu teritorijas un vēsturisko objektu aizsardzību un sabiedrisko kārtību teritorijā. Darbs pie saistošo noteikumi izstrādes ildzis aptuveni gada garumā, tie tika apspriesti pašvaldības parka teritorijas darbībā iesaistītajās domes struktūrvienībās, ar speciālistiem, kā arī noteikumu projekts attālinātā veidā tika skatīts Preiļu novada domes Tūrisma konsultatīvajā padomē. Noteikumu izstrādē tika aptvertas visas nepieciešamās un ieteiktās prasības, lai stiprinātu parka esības mērķi, veicinot personu rekreācijas iespējas, esošo kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu un tūrisma attīstību, ar prioritāti saglabāt parku nākamajām paaudzēm kā mantojumu, veicināt parka teritorijas, vides objektu un kultūras pieminekļu līdzsvarotu attīstību, kā arī novērst aizsargājamo kultūras pieminekļu, mazās arhitektūras formu, dabas un kultūrvēsturiskās vides degradāciju.

Saistošajos noteikumos norādītas Preiļu muižas kompleksa un parka aizsardzības un sabiedriskās kārtības prasības, makšķerēšanas kārtība esošajos parka ūdeņos, pastaigās vesto suņu īpašnieku rīcības kārtība, parkā esošo savvaļas dzīvnieku barošanas ierobežojumi, BMX trases, peldvietas, slēpošanas trases, vingrošanas laukumu, ūdens aprīkojuma, atklātā tenisa kortu lietošanas kārtība, un transportlīdzekļu iebraukšanas kārtība parka teritorijā.

Saistošie noteikumi izstrādāti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 43. panta 2. un 4. punktu, likumu “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un citiem normatīvajiem aktiem.

Informējam, ka saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc to saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Preiļu Novada Vēstis”.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Foto: Kristīne Loginova