Izglītībā

10. martā Preiļu novada skolu speciālistiem (skolu pedagogiem, skolu pedagogu palīgiem un skolu asistentiem) tika organizēta metodiskā diena Rīgas Strazdumuižas vidusskolā – attīstības centrā ar mērķi iepazīt un gūt pieredzi darbam ar bērniem ar speciālām vajadzībām. Skola palīdz arī izstrādāt Agrīnās rehabilitācijas programmu.

Rīgas Strazdumuižas vidusskola – attīstības centrs ir vienīgā mācību iestāde valstī, kur bērniem un jauniešiem ar nopietniem redzes traucējumiem tiek nodrošināts redzes īpatnībām pielāgots mācību process, un kas nodrošina atbalstu vispārizglītojošajās mācību iestādēs integrētajiem audzēkņiem ar speciālām vajadzībām.

Preiļu novada pārstāvji smēlās pieredzē gan vērojot, gan piedaloties mācību procesā nodarbībās un sadzīvē, iepazinās ar skolēnu izglītošanas specifiku, tehniskajiem palīglīdzekļiem un mācību materiālu izgatavošanas iespējām. Pieredzes apmaiņa bija lietderīga, lai nepieciešamības gadījumā iegūtās zināšanas varētu pielietot praksē.

Par iesaisti metodiskās dienas organizēšanā paldies Galēnu pamatskolai, īpaši skolotājai Ilonai Sondorei.

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada Izglītības pārvaldes
Bērnu tiesību un pirmsskolas speciāliste
Anita Džeriņa