2020. gada 28. augustā Preiļu novada dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.3.3.1.0/20/I/011 “Preiļu pils 1. stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai” realizāciju,  kas atbilst Ministru kabineta 2015. gada 13.oktobra noteikumu Nr. 593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķim (SAM) “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”.

Projekta mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi un veicināt investīciju piesaisti Preiļu novadā, veicot degradēto teritoriju revitalizāciju tūrisma un kulināras uzņēmējdarbības aktivitāšu attīstībai, kas atbilst Preiļu novada attīstības programmā noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz komersantu vajadzībām.

Projekta ietvaros tiks atjaunots Preiļu muižas kompleksa objekta – Preiļu pils 1. stāvs, piemērojot to restorāna un gastronomijas tūrisma pakalpojumu sniegšanai. Tādējādi tiks turpināti Preiļu pils atjaunošanas darbi, realizējot daļu no būvniecības 3. kārtas darbiem – 1. un 2. posmu, veicot ārējo un iekšējo inženierkomunikāciju tīklu izbūvi un pieslēgumu izveidošanu, ēkas iekšdarbus un telpu izbūvi: sienu un griestu apdari, grīdu izbūvi, ieejas mezgla, kāpņu un iekšējo durvju izbūvi u.c., lai nodrošinātu 1. stāva funkcionēšanu atbilstoši projekta mērķim. Telpas atklātā izsolē tiks nodotas nomā komersantam.

Iecere attīstīt restorānu, kas kalpotu ka ēdināšanas iestāde un vienlaikus sniegtu gastrotūrisma pakalpojumus (vieta, kur tiek rīkotas tematiskas ēdienu gatavošanas meistardarbnīcas, labāko šefpavāru meistarklases u.c., dažādu vēstures laika posmu ēdiena gatavošanas darbnīcas), radās, apzinot un izvērtējot Preiļu novadā pieejamos viesmīlības pakalpojumus, kā arī izvērtējot iecerēto pakalpojumu iederību kultūrvēsturiskajā objektā. Ēdināšanas un gastrotūrisma pakalpojumu attīstīšana saistās ar novadā dominējošo uzņēmējdarbības jomu – primāro pārtikas ražošanu un pārstrādi, t.sk. bioloģiskās pārtikas ražošanu.

Projekta kopējais finansējums 949 723,12 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 868 712,89 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 300 000,00 EUR, valsts budžeta dotācija 15 882,35 EUR, pašvaldības finansējums 456 553,75 EUR, privātais attiecināmais finansējums 96 276,79 EUR. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi: 81 010,23 EUR.

Plānotie rezultāti – piesaistīts vismaz 1 komersants, kas tiks izvēlēts publiskas izsoles rezultātā, radītas vismaz 5 darba vietas, komersanta investīcijas vismaz 300 000 EUR.

Projekta darbību īstenošanas laiks ir 24 mēneši – no 2021. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim. Pašreiz tiek izstrādātas specifikācijas iepirkumu izsludināšanai, bet būvniecības darbi tiks uzsākti tikai pēc tam, kad būs noslēgusies iepirkumu procedūra un noslēgti līgumi ar konkrēto darbu veicēju (-jiem), par ko būs jāpieņem vēl atsevišķs Preiļu novada domes lēmums – līdzīgi, kā tas ir bijis līdzšinējo projektu realizācijā, kuriem ir nepieciešami Valsts Kases aizdevumi.

Projekts pilnībā atbilst nozīmīgākajiem Preiļu novada attīstības dokumentiem: Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2013.-2033. gadam, Preiļu novada attīstības programmas Investīciju plānam 2018.-2024. gadam, Preiļu novada teritorijas plānojumam 2016.-2031. gadam.

Elita Jermolajeva, Dr.oec.
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja