Pašvaldībā Preiļu pils un parks

2020. gadā tika atbalstīts Preiļu novada domes projekts Nr.3.3.1.0/20/I/011 “Preiļu pils 1.stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai”, kura mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi un veicināt investīciju piesaisti.

Projekta ietvaros tiks atjaunots Preiļu muižas kompleksa objekta – Preiļu pils pirmais stāvs, piemērojot to restorāna un gastronomijas tūrisma pakalpojumu sniegšanai. Tādējādi tiks turpināti Preiļu pils atjaunošanas darbi, realizējot daļu no būvniecības 3. kārtas darbiem – pirmo un otro posmu, veicot ārējo un iekšējo inženierkomunikāciju tīklu izbūvi un pieslēgumu izveidošanu, ēkas iekšdarbus un telpu izbūvi: sienu un griestu apdari, grīdu izbūvi, ieejas mezgla, kāpņu un iekšējo durvju izbūvi u.c., lai nodrošinātu 1. stāva funkcionēšanu atbilstoši projekta mērķim. Telpas atklātā izsolē tiks nodotas nomā komersantam.

2021.gada 10.augustā dome ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras “Preiļu pils pārbūves 3.kārtas būvdarbi” un ar objekta būvdarbiem saistīto būvuzraudzību un autoruzraudzību iepirkumu procedūru pārtraukšanu un līguma slēgšanu ar šajos iepirkumos noteiktajiem uzvarētājiem.

Iepirkuma procedūras tika pārtraukta pamatojoties uz atkārtoti veikto tehniskās dokumentācijas iekšējo auditu, kura gaitā ir konstatētas nepilnības. Lai tās novērstu un veiktu būvdarbus atbilstoši projekta iecerētajam mērķim bija nepieciešama izstrādātā būvprojekta aktualizācija.

Oktobrī Iepirkumu komisija, pēc aktualizētā būvprojekta saņemšanas, atkārtoti ir izsludinājusi iepirkumus būvdarbu veikšanai Preiļu pils pārbūves 3.kārtā un  pakalpojumu sniegšanai objekta būvdarbu autoruzraudzībā un būvuzraudzībā.

Projekta kopējais finansējums 949 723,12 EUR, no tiem attiecināmie izdevumi 868 712,89 EUR. ERAF finansējums 300 000,00 EUR, valsts budžeta dotācija 15 882,35 EUR, pašvaldības finansējums 456 553,75 EUR, privātais attiecināmais finansējums 96 276,79 EUR.