Uzņēmējdarbībā

Pavasarī Aglonā notika uzņēmējdarbības forums “Ar skatu 2023”, kura laikā tika uzsākts darbs pie uzņēmēju konsultatīvās padomes izveides. Šobrīd darbs pie nolikuma jānoslēdz, lai jaunā padome varētu pilnvērtīgi darboties. 3. novembrī visi uzņēmēji ir aicināti uz tikšanos Preiļu novada pašvaldības administrācijas ēkas aktu zālē Raiņa bulvārī 19, otrajā stāvā, kurā runāsim par aktualitātēm novadā, Latvijā un pasaulē, kā arī apstiprināsim nolikumu (nolikuma projektu skatīt ŠEIT).

Šogad, pēc vairāku gadu pārtraukuma, mūsu novadā ir vēroja pozitīva tendence starp jaundibināto uzņēmumu skaitu un likvidēto uzņēmumu skaitu. 2021. gadā likvidēto uzņēmumu bija par 33 vairāk nekā jaundibināto, 2022. gadā to bija par 14 vairāk, bet šogad, jau līdz septembra mēnesim, jaundibināto uzņēmumu ir par septiņiem vairāk nekā likvidēto.  Pateicoties pašvaldības rīkotajiem atbalsta pasākumiem, tādiem kā “MVU un SDV līdzfinansējuma konkurss”, novadā savu saimniecisko darbību ir reģistrējuši četri jauni saimnieciskās darbības veicēji, savukārt esošie komersanti ir paplašinājuši savu piedāvājumu klāstu, palielinājuši pievienoto vērtību.

Gada sākumā 10 uzņēmēji, izejot Kickstart apmācības, tika sagatavoti finansējuma saņemšanai digitalizācijai. Pašvaldība ir bijusi ierosinātāja daudz ciešākai sadarbībai ar bioloģisko dārzeņu audzētājiem un organizēja pirmo tikšanos par bioloģiskās pārtikas iepirkšanu novada izglītības iestādēs. Ir organizētas vairāk nekā 10 dažādas mācības uzņēmējiem gan klātienē, gan attālināti. Ar pašvaldības vecāko komercdarbības speciālisti Ingūnu Bramani uzņēmēji konsultējas gan par uzņēmējdarbības uzsākšanas procesu, gan meklē risinājumus uzņēmējdarbības attīstībai. Katru nedēļu uzņēmēji saņem nozares jaunumu apkopojumu savos e-pastos. Ir izveidota cieša sadarbība ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju, ar cerību attīstīt Preiļu novadā pirmos sociālos uzņēmumus.

Uzņēmēju konsultatīvās padomes darbības mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Preiļu novadā, aktivizēt dialogu starp pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem, veicināt viedokļu apmaiņu un lēmumu pieņemšanu, saskaņā ar pastāvošo likumdošanu, pozitīvi ietekmējot uzņēmējdarbības vidi novadā.

Padomes galvenie uzdevumi:

  • Iesaistīties novada attīstības plānu, koncepciju un citu stratēģiski svarīgu dokumentu izstrādē;
  • Ieteikt pasākumus labvēlīgākas uzņēmējdarbības vides veidošanai;
  • Novērtēt nozīmīgu attīstības un investīciju projektu ietekmi uz sociāli ekonomiskās attīstības gaitu novadā;
  • Īstenot kopīgus projektus sadarbībā ar pašvaldības struktūrvienībām, lai veicinātu novada sociāli ekonomisko attīstību;
  • Piedalīties novada tēla veidošanas pasākumos;
  • Noskaidrot novada uzņēmēju viedokli par dažādiem jautājumiem un sagatavot priekšlikumus to risināšanai;
  • Sekmēt novada uzņēmēju informēšanu par pašvaldības domes lēmumiem;
  • Apzināt un apkopot ar uzņēmējdarbību saistītās aktuālās problēmas un iespēju robežās veicināt savstarpējo informācijas apmaiņu starp uzņēmējiem;
  • Kompetences robežās rosināt jautājumu izskatīšanu pašvaldības domes sēdēs.

Informāciju sagatavoja 

Ingūna Bramane

Vecākā komercdarbības speciāliste
inguna.bramane [at] preili.lv