Pašvaldībā

Preiļu novada pašvaldība paziņo par izsludinātās izsoles – Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7658 005 0141 – “Riekstiņi”, Preiļu pagasts, Preiļu novads neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 005 0316 platībā 9,69 ha atsavināšanas izsoles 2022. gada 9. novembrī plkst. 10.00 atcelšanu.