Pašvaldībā

Preiļu novada pašvaldība paziņo par izsludinātās izsoles – Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7676 002 0272 –“Kreisuri”, Silajāņu pagasts, Preiļu novads neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7676 002 0134 platībā 7,02 ha atsavināšanas izsoles 2023. gada 15. februārī plkst.12.00 atcelšanu.