Pašvaldībā

Preiļu novada pašvaldība paziņo, ka tiek iznomātas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:

  • 76780010202 platībā 1,5643 ha Preiļu novada Sīļukalna pagastā, nomas maksa saskaņā ar apstiprināto cenrādi EUR 94,64 (t. sk. PVN) gadā;
  • 76620080137 platībā 7,2 ha Preiļu novada Riebiņu pagastā, nomas maksa saskaņā ar apstiprināto cenrādi EUR 453,02 (t. sk. PVN) gadā;
  • 76760020054 platībā 0,2 ha Preiļu novada Silajāņu pagastā, nomas maksa saskaņā ar apstiprināto cenrādi EUR 33,80 (t. sk. PVN) gadā;
  • 76800020473 platībā 1,8 ha Preiļu novada Stabulnieku pagastā, nomas maksa saskaņā ar apstiprināto cenrādi EUR 117,61 (t. sk. PVN) gadā;
  • 76800040203 platībā 1,3 ha (daļa) Preiļu novada Stabulnieku pagastā, nomas maksa saskaņā ar apstiprināto cenrādi EUR 84,94 (t. sk. PVN) gadā;
  • 76480030190 platībā 0,4 ha Preiļu novada Galēnu pagastā, nomas maksa saskaņā ar apstiprināto cenrādi EUR 33,80 (t. sk. PVN) gadā;
  • 76480030360 platībā 1,7 ha Preiļu novada Galēnu pagastā, nomas maksa saskaņā ar apstiprināto cenrādi EUR 109,02 (t. sk. PVN) gadā;
  • 76480040246 platībā 1,0 ha Preiļu novada Galēnu pagastā, nomas maksa saskaņā ar apstiprināto cenrādi EUR 64,13 (t. sk. PVN) gadā

Uz 6 (sešiem) gadiem lauksaimniecības vajadzībām.

Pieteikšanās termiņš – līdz 27.02.2023., iesniedzot pieteikumu Preiļu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos vai elektroniski uz Preiļu novada pašvaldības e-pasta adresi: dome@preili.lv, iesniegumā norādot kontaktinformāciju.

Ja uz zemes vienības nomu pieteiksies vairāk nekā viens pretendents, tiks rīkota nomas tiesību izsole, kas tiks izsludināta atsevišķi. Sīkāka informācija, zvanot Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistei pa tālruni +371 65905004.