Pašvaldībā

Preiļu novada pašvaldība paziņo, ka tiek iznomātas divas savstarpēji savienotas telpas Kārsavas ielā 4, Preiļos, 1.stāvā 45,3 m2 un 15,9 m2 platībā ar izmantošanas mērķi amatniecības darbnīcas un veikala iekārtošanai.

Nomas maksa par visu iznomājamo telpu platību EUR 203,18 (t.sk. PVN) mēnesī.

Nomniekam ir pienākums 10 dienu laikā pēc nomas līguma parakstīšanas noslēgt pakalpojumu līgumu ar SIA “Preiļu Saimnieks” par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu, kā arī atkritumu izvešanu. Norēķini par elektroenerģiju – saskaņā ar kontrolskaitītāja rādījumiem.

Pieteikšanās termiņš – līdz 25.11.2022. plkst. 12.00, iesniedzot pieteikumu Preiļu novada pašvaldības Preiļu novada Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvā), Raiņa bulvārī 19, Preiļos vai elektroniski nosūtot uz Preiļu novada domes e-pasta adresi: dome@preili.lv, iesniegumā norādot kontaktinformāciju.

Papildu informācija – Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite, tel. +371 65307328, e-pasta adrese: vita.biezaite@preili.lv