Pašvaldībā

Preiļu novada pašvaldība paziņo, ka tiek iznomāta pašvaldības pārvaldībā esošā valsts rezerves fonda zemes vienība ar kadastra apzīmējumu:

7690 006 0236, platībā 1.00 ha Preiļu novada Upmalas pagastā. Zemes gabalu raksturojošie parametri – nekopta, krūmājiem aizaugusi atmata ar daļēju applūstošas pļavas nogabalu, nav piekļuves no koplietošanas ceļa (-40% no nomas maksas). Nomas maksa 38.48 euro gadā (t.sk.PVN) gadā saskaņā ar Preiļu novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas maksas cenrādi, uz sešiem gadiem lauksaimniecības vajadzībām.

Pieteikšanās termiņš – līdz 06.12.2022., iesniedzot pieteikumu elektroniski uz Preiļu novada pašvaldības e-pasta adresi: dome@preili.lv, iesniegumā norādot kontaktinformāciju.

Papildu informācija – Nekustamā īpašuma speciāliste Irina Vaivode, tālr. +371 26562334, e-pasta adrese: irina.vaivode@preili.lv