Pašvaldībā

Preiļu novada pašvaldība paziņo, ka tiek iznomāta pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu:

  • 76420100152, platībā 3,2 ha Aglonas pagastā, nomas maksa 137,60 EUR (plus PVN) gadā

uz (6) sešiem gadiem lauksaimniecības vajadzībām.

Pieteikšanās termiņš līdz 12.01.2023., iesniedzot pieteikumu elektroniski uz Preiļu novada pašvaldības e-pasta adresi: dome@preili.lv.,  iesniegumā norādot savu kontaktinformāciju.

Papildu informācija – zemes ierīkotājs Ainārs Streļčs, tālr. +371 29166259, e-pasta adrese: ainars.strelcs@preili.lv.