Pašvaldībā

Preiļu novada pašvaldība paziņo, ka tiek iznomāta pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu:

  • 76420070065, platībā 0,6 ha Aglonas pagastā, nomas maksa 28,00 EUR (plus PVN) gadā;
  • 76420050066, platībā 4,3 ha Aglonas pagastā, nomas maksa 184,90 EUR (plus PVN) gadā

uz (6) sešiem gadiem lauksaimniecības vajadzībām.

Pieteikšanās termiņš līdz 12.01.2023., iesniedzot pieteikumu elektroniski uz Preiļu novada pašvaldības e- pasta adresi: dome@preili.lv. iesniegumā norādot kontaktinformāciju.

Papildu informācija – zemes ierīkotājs Ainārs Streļčs, tālr. +371 29166259, e-pasta adrese: ainars.strelcs@preili.lv.