Pašvaldībā Pagastos

Preiļu novada pašvaldība paziņo, ka tiek iznomāta pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu:

  • 7656 002 0329 platībā 1,2 ha Preiļu novada Pelēču pagastā, nomas maksa saskaņā ar apstiprināto cenrādi  71,15 (t.sk.PVN) gadā;
  • 7658 003 0112 platībā 0,5 ha Preiļu novada Preiļu pagastā, nomas maksa saskaņā ar apstiprināto cenrādi  32,01 (t.sk.PVN) gadā;
  • 7658 003 0134 platībā 0,97 ha Preiļu novada Preiļu pagastā, nomas maksa saskaņā ar apstiprināto cenrādi  62,21 (t.sk.PVN) gadā;
  • 7658 003 0255 platībā 0,7 ha Preiļu novada Preiļu pagastā, nomas maksa saskaņā ar apstiprināto cenrādi  44,89 (t.sk.PVN) gadā

uz sešiem (6) gadiem lauksaimniecības vajadzībām.

Pieteikšanās termiņš līdz 15.02.2023., iesniedzot pieteikumu Preiļu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos vai elektroniski uz Preiļu novada pašvaldības e-pasta adresi dome@preili.lv, iesniegumā norādot kontaktinformāciju.

Papildu informācija – Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite, tālr. +371 65307328, e-pasts adrese: vita.biezaite@preili.lv