Pašvaldībā

Preiļu novada pašvaldība paziņo, ka tiek iznomāta telpa Saules ielā 8, Riebiņos, Preiļu novadā, 2. stāvā, 9,9 m2 platībā ar izmantošanas mērķi šūšanas darbnīcas izveidei.

Nomas maksa par visu iznomājamo telpu platību EUR 10,44 (t. sk. PVN) mēnesī.

Nomniekam ir pienākums 10 dienu laikā pēc nomas līguma parakstīšanas noslēgt pakalpojumu līgumu ar Lauku teritoriju komunālo pakalpojumu daļu par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu. Norēķini par elektroenerģiju - saskaņā ar kontrolskaitītāja rādījumiem.

Pieteikšanās termiņš – līdz 26.04.2023. plkst. 12.00, iesniedzot pieteikumu Preiļu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos vai elektroniski nosūtot uz Preiļu novada pašvaldības e-pasta adresi dome@preili.lv, iesniegumā norādot kontaktinformāciju.

Papildu informācija – Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite, tālr. +371 65307328, e-pasta adrese vita.biezaite@preili.lv