Pašvaldībā

Preiļu novada pašvaldība paziņo, ka tiek iznomāta pašvaldībai piekritīgās apbūvētās zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76940020206

  • Neapbūvētā daļa 0,5 ha platībā Vārkavas pagasta Ančkinos lauksaimniecības vajadzībām ar nomas termiņu uz 1 gadu un nomas maksu 28,00 EUR (plus PVN) gadā.

Pieteikšanās termiņš – līdz 23.02.2023. plkst. 16.00, iesniedzot pieteikumu elektroniski uz Preiļu novada pašvaldības e-pasta adresi: dome@preili.lv, iesniegumā norādot kontaktinformāciju.

Papildu informācija – nekustamā īpašuma speciāliste Irina Vaivode, tālr. +371 26562334, e-pasta adrese: irina.vaivode@preili.lv