Pašvaldībā

Darām zināmu, ka Preiļu novada pašvaldības budžetu deputāti skatīs 24. marta apvienoto komiteju sēdē un 30. marta kārtējā domes sēdē. Atgādinām, ka ikvienam ir iespēja pieslēgties un tiešsaistē vērot domes sēdes pašvaldības Facebook kontā.

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī pašvaldības teritorijas ilgtermiņa attīstībai un autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai. Tāpēc Preiļu novada pašvaldība, sagatavojot 2023. gada pašvaldības budžetu, plāno nepieciešamos finanšu resursus pašvaldības funkciju izpildei, pašvaldības ekonomiskās un sociālās infrastruktūras attīstībai un projektu realizācijai. Kopš 2022. gada novembra pašvaldībā ir noritējis intensīvs darbs pie gadskārtējā budžeta sastādīšanas, kura laikā domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un pašvaldības izpilddirektors, kopā ar pašvaldības finanšu analītiķēm un iestāžu, daļu un pārvalžu vadītājiem aizvadījuši neskaitāmi daudzas apspriedes ar virsmērķi salāgot vajadzības un ieceres.

Šī gada Preiļu novada pašvaldības budžeta plānošana un sastādīšana nav bijis vienkāršs process, to ietekmē daudzi ārējie faktori, piemēram, pasaulē notiekošie politiskie procesi, straujais energoresursu cenu kāpums un inflācija. Energokrīzes ietekmē pašvaldībām straujāk pieaug pastāvīgo izdevumu bāze. Mazinoties spējām finansēt savus kārtējos maksājumus, tiek kavēta pašvaldību turpmākā attīstība, turklāt finansējuma pieejamība nozīmīgu projektu īstenošanai tiek būtiski apgrūtināta.

Atsvaru uz budžetu būtiski ietekmē arī minimālās darba algas paaugstināšana, pedagogu darba algas likmes paaugstināšana valstī, līdz ar to pašvaldības budžetā palielināsies izmaksas to pedagoģisko darbinieku darba algām un darba devēja sociālā nodokļa maksājumiem, par kuriem netiek saņemtas valsts mērķdotācijas.

Izdevumu pieaugums vērojams arī saistībā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi. Ir palielinājusies aizņēmumu pamatsummu, bet lielāko pieaugumu veido aizņēmumu procentu un apkalpošanas izmaksas, kuras ir palielinājušās pēc Eiropas centrālās bankas lēmuma, palielināt EURIBOR likmi.

Tāpat kā līdz šim, arī 2023. gadā līdztekus pašvaldībām noteikto pastāvīgo funkciju izpildei un pašvaldības iestāžu darbības nodrošināšanai plānots turpināt jau iesāktos infrastruktūras attīstības projektus, kā arī izstrādāt projektu pieteikumus, lai, piesaistot investīcijas un aizņēmumus, varētu nodrošināt nepārtrauktu novada attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu. Darbs Preiļu novada pašvaldībā turpināsies, balstoties uz attīstības dokumentiem “Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2022. gada” un “Preiļu novada attīstības programma 2022.–2029. gadam”, kur kā galvenie stratēģiskie mērķi noteikti: Aktīva uzņēmējdarbība, Labklājīga sabiedrība, Vieda pārvaldība un Pievilcīga dzīves vide. Savukārt, lai sasniegtu definētos mērķus, par šī gada prioritātēm izvirzītas: Saimnieciskums, Kopienas un Digitalizācija.

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments, ar kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi un teritorijas ilgtspējīgu attīstību, atspoguļojot pašvaldības prioritātes skaitliskā izteiksmē, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām. Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta, ziedojumiem un dāvinājumiem. Pašvaldības budžets tiek sastādīts saimnieciskajam gadam, kas sākas katra gada 1. janvārī un beidzas 31. decembrī. Pašvaldības budžets ir jāizstrādā un jāiesniedz apstiprināšanai Preiļu novada domei ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas.

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa