Pašvaldībā

Preiļu novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas pārvaldnieka komunālo pakalpojumu jomā (profesijas kods 1219 01) amata vietu.

Nodarbinātības veids: darbinieka amats uz nenoteiktu laiku, 1 likme.

Vakanto vietu skaits: 1

Darba laika veids: normālais darba laiks.

Atalgojums (bruto): EUR 1200,00

Galvenie amata pienākumi:

 • Administrē novada teritorijas labiekārtošanas objektu uzturēšanu (t.sk. bērnu rotaļu laukumu), apseko, sniedz konkrētus priekšlikumus par uzlabojumiem, sagatavo darba plānus.
 • Uzmēra, sastāda veicamo darbu apjomu sarakstu, sagatavo nolikumu, noteikumu, darba uzdevumu, tehnisko specifikāciju un līgumu projektu iepirkuma procedūru veikšanai augstāk minētajiem darbiem.
 • Koordinē novada teritorijas labiekārtošanas objektu uzturēšanas darbus, pārbauda izpildītos darbus, pieņem, pārbauda un paraksta izpildīto darbu aktu.
 • Kontrolē līdzekļu izlietojumu, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem, ziņo daļas vadītājam vai izpilddirektoram par konstatētajiem pārkāpumiem.
 • Novērtē pašvaldības objektu tehnisko stāvokli, piedalās komisiju darbā.
 • Izskata iedzīvotāju iesniegumus, sūdzības, amata pienākumu ietvaros sagatavo atbildes, sagatavo lēmumprojektus domes sēdēm.
 • Plāno, koordinē un vada projektus, kas saistīti ar pašvaldības neapdzīvojamo ēku, dzīvojamo māju, komunālās saimniecības jautājumiem, lietus ūdeņu kanalizāciju un teritoriju labiekārtošanu.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība (vēlams nekustamā īpašuma pārvaldības jomā).
 • Profesionālā darba pieredze nekustamo īpašumu pārvaldībā un uzturēšanā vai līdzvērtīgā amatā vismaz 1 gads.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.
 • Prasmes izstrādāt tehniskās specifikācijas un projektu dokumentāciju.
 • Teicamas komunikācijas prasmes, atbildība par uzdoto pienākumu veikšanu.
 • Datorprogrammu MS Word, MS Excel, PowerPoint, Outlook, Internet lietošana pieredzējuša lietotāja līmenī.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.
 • Vēlama prasme strādāt dokumentu vadības sistēmā “Lietvaris”.

Piedāvājam:

 • Atalgojumu pirms nodokļu nomaksas EUR 1200,00 (pārbaudes laikā EUR 1000,00).
 • Normatīvajos aktos un koplīgumā noteiktās sociālās garantijas.
 • Interesantu, aktīvu darbu.
 • Profesionālās pilnveidošanās iespējas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Motivēta pieteikuma vēstule.
 • Dzīves gaitas apraksts (CV).
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus iesniedz personīgi Preiļu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvā) Raiņa bulvārī 19, Preiļos, vai nosūtot uz e-pasta adresi: dome@preili.lv, vai pa pastu uz adresi: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 līdz 2022. gada 14. novembra plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām: +371 29336050.

Ja pretendents norādītajā termiņā neiesniedz visus nepieciešamos dokumentus, attiecīgais pretendenta pieteikums netiek izskatīts.

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1., 2.p. informējam:

–  datu apstrādes pārzinis ir Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālrunis: +371 65322766; e-pasts: dome@preili.lv;
–  pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
– personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
– personas datu saņēmēji – domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
– personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
– pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;

Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības: pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.