Pašvaldībā

Preiļu novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas inženierkomunikāciju tehniķa (profesijas kods 3112 07) amata vietu

Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku, 1 likme.
Vakanto vietu skaits: 1.

Mēnešalga: bruto EUR 1100,00.

Galvenie amata pienākumi:

 • Plāno, koordinē, vada, kontrolē projektus, kas saistīti ar Preiļu novada pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas, kā arī lietus novadīšanas sistēmas uzturēšanas līdzekļu izmantošanu, ikdienas uzturēšanu, būvprojektēšanu, būvniecību, pārbūvi un atjaunošanu.
 • Veic pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas, kā arī lietus novadīšanas sistēmu stāvokļa apsekošanu, konkrētu priekšlikumu sniegšanu vadībai par nepieciešamajiem uzlabojumiem Preiļu novada pašvaldības teritorijā.
 • Veic darba plānu sagatavošanu, darba organizēšanu, kontroli un izpildīto darbu pieņemšanu pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas, kā arī lietus novadīšanas sistēmas uzturēšanas darbiem.
 • Veic darbu uzdevumu, tehnisko specifikāciju un līgumu projektu sagatavošanu vai saskaņošanu iepirkuma procedūru veikšanai augstāk minētajiem darbiem.
 • Piedalās tehnisko noteikumu sagatavošanā BIS projektēšanai, kā arī atzinumu par objektu gatavību ekspluatācijai sagatavošanā.
 • Novērtē pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu, kā arī lietus novadīšanas sistēmu objektu tehnisko stāvokli, piedalās komisiju darbā.
 • Veic pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas, kā arī lietus novadīšanas sistēmas reģistra veidošanu, uzturēšanu, aktualizāciju.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība būvniecības vai meliorācijas jomā.
 • Pieredze darbā būvniecības jomā, meliorācijas un/vai lietus kanalizāciju uzraudzībā.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.
 • Labas analītiskās un lēmumu pieņemšanas spējas, prasmes izstrādāt tehniskās specifikācijas un citu projektu dokumentāciju, zināšanas par būvniecības tehnoloģiskiem procesiem un būvmateriāliem.
 • Teicamas komunikācijas prasmes, precizitāte, atbildība par uzdoto pienākumu veikšanu. Labas datorprasmes, prasme strādāt ar informācijas tehnoloģijām un biroja tehniku (MS Word, MS Excel, MS Office, PowerPoint, Outlook, Internet lietošana pieredzējuša lietotāja līmenī). Prasme strādāt ar DWG formāta projekta failiem.
 • Vēlama prasme strādāt dokumentu vadības sistēmā “Lietvaris”.

Piedāvājam:

 • Stabilu atalgojumu.
 • Normatīvajos aktos un koplīgumā noteiktās sociālās garantijas.
 • Interesantu, aktīvu darbu.
 • Profesionālās pilnveidošanās iespējas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Motivēta pieteikuma vēstule.
 • Dzīves gaitas apraksts (CV).
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus iesniedz personīgi Preiļu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvā) Raiņa bulvārī 19, Preiļos vai nosūtot uz e-pasta adresi: dome@preili.lv, vai pa pastu uz adresi: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 līdz 2022. gada 11. oktobra plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām: +371 29336050.

Ja pretendents norādītajā termiņā neiesniedz visus nepieciešamos dokumentus, attiecīgais pretendenta pieteikums netiek izskatīts.

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

–  datu apstrādes pārzinis ir Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālrunis: 65322766; e-pasts: dome@preili.lv;
–  pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
– personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
– personas datu saņēmēji – domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
– personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
– pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;

Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības: pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.