Pašvaldībā

Preiļu novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas  būvinženiera (profesijas kods 2142 01) amata vietu.

Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku, 1 likme.
Vakanto vietu skaits: 1.

Mēnešalga: bruto EUR 1350,00.

Galvenie amata pienākumi:

 • Plāno, koordinē un vada projektus, kas saistīti ar Preiļu novada pašvaldības, kā pasūtītāja, objektu būvprojektēšanu, būvniecību, pārbūvi un atjaunošanu.
 • Veic būvobjektu projektēšanas darbu organizēšanu, iesniegto BIS un papīra formātā būvprojektu, apliecinājuma karšu, paskaidrojuma rakstu izskatīšanu, saskaņošanu un pieņemšanu atbilstoši noslēgto līgumu noteikumiem.
 • Pēc pieprasījuma BIS izsniedz tehniskos noteikumus objektu projektēšanai un atzinumus  par objektu gatavību ekspluatācijai. Nepieciešamības gadījumā BIS pieprasa tehniskos noteikumus objektu būvniecībai un atjaunošanai.
 • Veic būvdarbu organizēšanu, koordinēšanu un ar rīkojumiem, konkrētos objektos, nozīmēto darba grupu vadīšanu, izpildīto darbu kontroli un pieņemšanu atbilstoši noslēgto būvdarbu līguma noteikumiem.
 • Veic darbu uzdevumu un tehnisko specifikāciju sagatavošanu vai saskaņošanu iepirkumu procedūru veikšanai augstāk minētajiem darbiem.
 • Veic līdzekļu izlietojuma kontroli, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem, ziņo daļas vadītājam vai izpilddirektoram par konstatētajiem pārkāpumiem.
 • Apkopo un analizē materiālus par attīstības plānošanas jautājumiem, projektiem un citu darbam nepieciešamo informāciju.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība būvniecības jomā.
 • Pieredze darbā ar būvniecības procesu organizēšanu, administrēšanu, zināšanas publisko iepirkumu procedūrā.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vēlamas svešvalodu zināšanas.
 • Labas analītiskās un lēmumu pieņemšanas spējas, prasmes izstrādāt tehniskās specifikācijas un citu projektu dokumentāciju.
 • Teicamas komunikācijas prasmes, precizitāte, atbildība par uzdoto pienākumu veikšanu.
 • Labas datorprasmes, prasme strādāt ar informācijas tehnoloģijām un biroja tehniku (MS Word, MS Excel, MS Office, PowerPoint, Outlook, Internet lietošana pieredzējuša lietotāja līmenī). Prasme strādāt ar DWG formāta projekta failiem.
 • Vēlama prasme strādāt dokumentu vadības sistēmā “Lietvaris”.

Piedāvājam:

 • Stabilu atalgojumu.
 • Normatīvajos aktos un koplīgumā noteiktās sociālās garantijas. Interesantu, aktīvu darbu.
 • Profesionālās pilnveidošanās iespējas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Motivēta pieteikuma vēstule.
 • Dzīves gaitas apraksts (CV).
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus iesniedz personīgi Preiļu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvā) Raiņa bulvārī 19, Preiļos vai nosūtot uz e-pasta adresi: dome@preili.lv, vai pa pastu uz adresi: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 līdz 2022. gada 10. oktobra plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām: +371 29336050.

Ja pretendents norādītajā termiņā neiesniedz visus nepieciešamos dokumentus, attiecīgais pretendenta pieteikums netiek izskatīts.

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

–  datu apstrādes pārzinis ir Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālrunis:65322766; e-pasts:dome@preili.lv;
–  pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
– personas datu apstrādes tiesiskais pamats –pārziņa leģitīmās intereses;
– personas datu saņēmēji – domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
– personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
– pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;

Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības: pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.