Pašvaldībā

Informācija par vakanci

 • Nodarbinātības veids: darbinieka amats uz nenoteiktu laiku.
 • Vakanto vietu skaits: 1.
 • Darba laika veids: normālais darba laiks.
 • Darba slodze: viena vesela.
 • Pārbaudes laiks: 3 mēneši.
 • Alga (bruto): 950,00 EUR, pārbaudes laikā 850,00 EUR.
 • Pieteikšanās vakancei līdz 2023. gada 22. janvārim (ieskaitot).

Galvenie amata pienākumi

 • Izbraukt uz komunālās saimniecības objektu, iekārtu bojājumiem un avārijas vietām, organizēt un veikt avārijas novēršanas darbus.
 • Veikt un vadīt komunālās saimniecības objektu, iekārtu, ūdensvadu un kanalizācijas trases uzraudzību, kontroli un tīrīšanas darbus.
 • Veikt ēku ūdensapgādes, kanalizācijas un ventilācijas tīklu, iekārtu un ēku iekšējo siltumapgādes tīklu, iekārtu un individuālo ēku siltuma avotu, apkures cauruļvadu un armatūras montāžu, apkopi un remontu.
 • Atbildēt par uzdevuma savlaicīgu izpildi, darbu kvalitāti.
 • Uzturēt tehniskā kārtībā un tīrībā noliktavas telpas (garāžas), autotransportu, materiāltehnisko bāzi.
 • Izpildīt citus līdzīga satura Preiļu novada pašvaldības izpilddirektora, Lauku teritoriju komunālās daļas vadītāja, Lauku teritoriju komunālās daļas vadītāja vietnieka rīkojumus un darba uzdevumus.

Prasības

 • Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība.
 •  Profesionālā darba pieredze amatā ne mazāk kā 1 gads.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Prasmes

 • Teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes, precizitāte un augsta atbildības sajūta.
 • Izpratne par komunālās saimniecības funkcionalitāti.
 • Prasme amata pienākumus veikt patstāvīgi, izmantojot instrukcijas un norādījumus.

Piedāvājam

 • Stabilu atalgojumu.
 • Dinamisku darba vidi.
 • Normatīvajos aktos un koplīgumā noteiktās sociālās garantijas.

Pieteikuma nosacījumi

 • Personīgi vai elektroniski parakstīta un datēta motivācijas vēstule.
 • Personīgi vai elektroniski parakstīts un datēts dzīves gaitas apraksts (Curriculum Vitae).
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā).
 • Citas izglītību un kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas, kuras pretendents vēlas pievienot.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds, tad jāiesniedz uzvārda/vārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija.

Dokumentu iesniegšana

 • Elektroniski: uz pašvaldības e-pasta adresi dome@preili.lv vai e-adresi vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv.
 • Personīgi: Preiļu novada pašvaldībā, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1.stāvā), Raiņa bulvārī 19, Preiļos.
 • Ar pasta starpniecību: adresējot sūtījumu Preiļu novada pašvaldībai, Raiņa bulvārī 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301.

Papildus informācija

Ja pretendents norādītajā termiņā neiesniedz visus nepieciešamos dokumentus, attiecīgais pretendenta pieteikums netiek izskatīts.

Cita informācija

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā.

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

–  datu apstrādes pārzinis ir Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301,tālrunis:+371 65322766; e-pasts:dome@preili.lv;
–  pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
– personas datu apstrādes tiesiskais pamats –pārziņa leģitīmās intereses;
– personas datu saņēmēji – domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
– personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
– pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;

Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības: pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.