Pašvaldības izsoles Pašvaldībā

Preiļu novada pašvaldība 2023. gada 15. februārī plkst. 11.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko atsavināšanas izsoli objektam –

Preiļu novada pašvaldības nekustamajam īpašumam “Rumpinieki”, Lielajos Rumpos, Riebiņu  pagasts, Preiļu novads, (īpašuma kadastra Nr.76620040201), kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76620040201 1,42 ha platībā.

Pielikumi:

Izsoles objekta nosacītā maksa ir EUR 1100,00.

Izsoles dalības maksa ir 10,00 EUR (desmit eiro, 00 centi) (izsoles dalības maksa netiek atmaksāta).

Izsoles nodrošinājums 110,00 EUR. Dome rēķinu par Izsoles nodrošinājumu neizraksta.

Izsoles solis ir 50,00 EUR (piecdesmit eiro un 00 centi).

Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāsamaksā līdz 2023. gada 13. februārim plkst. 12.00 Preiļu novada pašvaldības kontā: LV08UNLA0026000130630, SEB banka.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas dienas pašvaldības mājaslapā www.preili.lv līdz 2023. gada 13. februārim plkst. 12.00. Pēc norādītā laika dokumenti netiek pieņemti.