Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Preiļu novada pašvaldība 2022. gada 14. decembrī plkst. 10.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko mutisko izsoli par Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 76700110155, “Purenes”, Zbedas, Rušonas pagasts, Preiļu novads, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76700110155 platībā 4,02 ha atsavināšanu.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no sludinājuma publicēšanas dienas “Latvijas Vēstnesī” un Preiļu novada pašvaldības mājaslapā www.preili.lv līdz 12.12.2022. plkst. 12.00, iesniedzot dokumentus Raiņa bulvārī 19, Preiļos.

Izsoles objekta sākumcena – EUR 5000,00. Dalības maksa EUR 10,00 un nodrošinājums EUR 500,00 maksājams novada domes kontā nr. LV08UNLA0026000130630, SEB banka.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 50,00).