Pašvaldībā

Preiļu novada pašvaldība 2022. gada 13. oktobrī plkst. 10.30 Raiņa bulvārī 19, Preiļos rīko pirmo atklāto izsoli ar augšupejošu soli Preiļu novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas – bērza papīrmalkas 860,86 m3 apjomā, pircēja noteikšanai.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no sludinājuma publicēšanas dienas „Latvijas Vēstnesī” un pašvaldības mājaslapā www.preili.lv un ir iesniegts personīgi, ar kurjeru vai atsūtīts pa pastu līdz 12.10.2022. plkst. 12.00 uz adresi Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads. Pieteikumu var iesniegt elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz pašvaldības oficiālo elektronisko adresi: dome@preili.lv .

Izsoles objekta sākumcena – 89 098,50 EUR. Dalības maksa EUR 10,00 un izsoles nodrošinājums 10% apmērā no izsoles nosacītās cenas, tas ir 8909,85 euro maksājams  novada pašvaldības kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, SEB banka.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 500,00).