Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Preiļu novada pašvaldība 2022. gada 09. novembrī plkst. 10.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko pirmo izsoli nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7658 005 0141 “Riekstiņi” Preiļu novada Preiļu pagastā, sastāvoša no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 005 0316 platībā 9,69 ha, atsavināšanai.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas brīža līdz – 2022. gada 07. novembra plkst. 12.00 Preiļu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos. Izsoles objekta sākumcena – EUR 17 700,00 EUR (bez PVN).

Nodrošinājums – EUR 1770,00 un reģistrācijas maksa EUR 10,00 maksājamas novada pašvaldības kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, SEB banka. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 100,00).