Pašvaldībā Labklājības pārvaldē

Preiļu novada Labklājības pārvalde (Reģ.Nr.90010825446) izsludina atklātu konkursu uz Sociālā dienesta sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem (profesijas kods 263503) amatu (1 vakance uz pilnu slodzi, uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi un uzdevumi:

 • Palīdzēt ģimenēm ar bērniem un atsevišķiem indivīdiem personīgo un sociālo problēmu risināšanā, darbs ar sociālā riska ģimenēm Preiļu novada Riebiņu, Galēnu, Sīļukalna, Stabulnieku, Silajāņu pagastos.
 • Darbs ar bioloģiskajām ģimenēm bērna ārpusģimenes aprūpes laikā, ģimenes atkalapvienošanas nolūkā, aizbildņiem, audžuvecākiem; nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem; bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Nepieciešamības gadījumā darbs ar bērniem, kuru vecāki strādā ārzemēs, kā arī darbs ar citām sociālā riska grupu ģimenēm.
 • Iekārtot un/vai turpināt klientu lietas, sagatavot un iesniegt atzinumus pēc pieprasījuma par sociālā gadījuma vadīšanas gaitu, sniegt ieteikumus par ģimenes psiholoģiskā klimata uzlabošanu, iespēju bērniem atgriezties bioloģiskajā ģimenē u.tml.
 • Vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu.
 • Piedalīties bāriņtiesas sēdē, pārstāvot to bērnu intereses, par kuriem sniegta informācija.
 • Īstenot sociālās korekcijas programmu bērniem un pusaudžiem ar antisociālu uzvedību.
 • Strādāt ar datu bāzi SOPA, regulāri un savlaicīgi iekļaujot tajā precīzus datus.
 • Organizēt un vadīt atbalsta grupas sociālā riska klientiem.
 • Sagatavot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai (bērnam un pieaugušajam) nepieciešamo dokumentāciju.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālā darba jomā.
 • Apliecība, kas apliecina speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā (40 stundas).
 • Zināšanas par riska novērtēšanu ģimenēs ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī (mutvārdos un rakstos).
 • Teicamas krievu valodas (mutvārdos) zināšanas.
 • Datorprasme pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Word, Excel, Interneta pārlūkprogrammas), iemaņas darbā ar biroja tehniku.
 • Labas runas un komunikāciju prasmes, spēja argumentēt viedokli, iekļauties kolektīvā, pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros.
 • Prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.
 • Atbildīga attieksme pret darbu un precizitāte pienākumu izpildē.

Piedāvājam:

 • pilnu darba slodzi (summētais darba laiks) atsaucīgu kolektīvu,
 • labus darba apstākļus,
 • atalgojumu 996,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas),
 • noteiktas Iestādes darbinieku sociālās garantijas,
 • darba vieta: Saules iela 8, Riebiņi, Preiļu novads.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivācijas vēstule (aprakstot savu līdzšinējo pieredzi),
 • dzīves gājuma apraksts (CV),
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Plānotais darba attiecību uzsākšanas laiks  – 2022. gada 01. decembris.

Amata pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš – līdz 2022. gada 21. novembra plkst. 16.00.

Nepieciešamos dokumentus, kas ievietoti slēgtā aploksnē ar norādi “Konkursam uz Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālā dienesta sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem amatu”, var iesniegt:

 • personīgi Labklājības pārvaldes personāla speciālistam (2. stāvs, 5. kab.) Aglonas ielā 1a, Preiļos;
 • sūtot tos pa pastu (tiks izskatīti līdz 21.11.2022. plkst. 16.00 pa pastu saņemtie iesniegumi) uz adresi: Preiļu novada Labklājības pārvalde, Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301;
 • sūtot uz e-pastu labklajibas.parvalde@preili.lv, ar norādi “Konkursam uz Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālā dienesta sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem amatu”.

Papildu informāciju iespējams iegūt, zvanot Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālā dienesta vadītājai A.Ūzuliņai pa tel. +371 65320123.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz darba interviju.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Iesniedzot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, pretendents apliecina, ka piekritis konkursa noteikumiem un fiziskas personas datu apstrādei. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1. punktam, sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Preiļu novada pašvaldībā: personas datu apstrādes pārzinis ir Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālr.65322766; datu apstrādes juridiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.