Preiļu novada Labklājības pārvaldes speciālisti un darbinieki šobrīd, kad izsludināta ārkārtas situācija valstī, jo vairāk apzinās savu misiju un ir gatavi sniegt nepieciešamo palīdzību līdzcilvēkiem, kuri nonākuši krīzes situācijā.

Labklājības pārvaldes vadītājs Lauris Pastars informēja, ka katra klienta situācija tiek izskatīta individuāli, tas ļauj sameklēt un atrast labākos risinājumus. Līdz minimumam ir samazināts tiešais kontakts ar klientiem, lai pasargātu visus – gan darbiniekus, gan apmeklētājus. Krīzes situācijas Labklājības pārvaldes speciālisti risina nekavējoties.

Šobrīd klientu apsekošanas mājās notiek tikai ārkārtas situācijās. Atceltas ir pensionāru – jubilāru apsveikšanas ar apmeklējumu mājās, lai pasargātu seniorus, kas ir riska grupā un visvairāk pakļauti infekcijai. Tā vietā tiek meklētas iespējas dāvanas nodot individuāli. Cilvēkiem, kuriem Covid-19 izraisītā ārkārtas situācijas laikā beidzas piešķirtā trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusa termiņš, tas tiks pagarināts automātiski.

Ārkārtas situācijas laikā ir liegta iespēja trešajām personām apmeklēt pansionāta, pakalpojumu centra un Krīzes centra iemītniekus. Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu jaunie klienti pansionātā vairs netiek ievietoti, darbinieki pastiprināti ievēro higiēnas prasības.

  • Pakalpojumi tiek nodrošināti optimālā veidā visām iedzīvotāju kategorijām

Joprojām netiek nodrošināta iespēja saņemt veļas mazgāšanas un dušas izmantošanas pakalpojumu, lai maksimāli pasargātu līdzcilvēkus. Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem savu darbību turpina, ievērojot drošības pasākumus. Gan Dienas aprūpes centra, gan Labklājības pārvaldes telpas divas reizes dienā tiek dezinficētas. Tā kā atbalsts senioriem šajā laikā ir ļoti būtisks, aprūpes mājās pakalpojuma sniegšana tiek turpināta līdzšinējā apmērā, maksimāli izvairoties no ciešiem kontaktiem. Ārkārtas situācijas laikā pārvaldes darbinieki ir saņēmuši zvanus no senioriem, kas līdz šim nav bijuši Labklājības pārvaldes redzeslokā. Viņu lūgumi nogādāt uz viņu mājokļiem pārtikas produktus un medikamentus ir sekmīgi izpildīti.

Būtiskas izmaiņas skārušas valsts apmaksātā asistenta pakalpojuma saņēmējus. Ja persona ar invaliditāti ārkārtas situācijas laikā neapmeklē ārstniecības iestādes, fizioterapeita pakalpojumus, tās stundas viņš ir tiesīgs izmantot brīvajam laikam – pastaigām svaigā gaisā-, par ko nav jāsaņem apliecinājums. Sociālais darbinieks ir sazinājies ar katru no 98 asistenta pakalpojuma saņēmējiem, lai informētu par atskaišu iesniegšanas kārtību – atlīdzība tiek aprēķināta, vadoties pēc pēdējo trīs mēnešu vidējā stundu skaita. Atskaites asistenta pakalpojuma sniedzēji iesniedz attālināti, atstājot tās Labklājības pārvaldes priekštelpā speciāli tām atvēlētā konteinerā. Tāpat viņiem iespēja paņemt arī jaunas veidlapas, kuras būs jāiesniedz nākošā mēneša atskaitē.

  • Krīzes situācijā iespējams saņemt pārtikas pakas

Preiļu novada domes Labklājības pārvaldes vadītāja vietniece administratīvi saimnieciskajos jautājumos Anita Gāga pastāstīja, ka pēdējās nedēļās pēc palīdzības pārvaldē ir vērsušās 16 ģimenes, kurām bija radušās grūtības pārtikas produktu sagādāšanā. Šīm ģimenēm kopā piešķirti 44 pārtikas komplekti no Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām. Tuvākajās dienās pārtikas paku komplektus saņems arī novada trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērni – kopumā tās varētu būt aptuveni 250 personas. Minētās pārtikas pakas saskaņā ar Preiļu novada domes lēmumu saņems skolēni, kuri mācās Preiļu novada izglītības iestādēs, gan tie, kuri ir citu pašvaldību skolu audzēkņi, bet ir deklarēti Preiļu novadā. “Tām ģimenēm, kuras neatbilst nedz trūcīgas, nedz maznodrošinātas ģimenes statusam, bet kurām ir grūtības nodrošināt pārtikas produktus, ir iespēja saņemt pārtikas pakas, ko izsniedz biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis””. Aprīļa pirmajās dienās izsniegtas jau 26 šādas pakas”, informē Anita Gāga un norāda, ka pakas iespējams saņemt Labklājības pārvaldes telpās darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00. Pirms došanās pēc pakas aicinām sazināties ar Anitu, zvanot pa tālruni 65320123.

  • Speciālisti ir gatavi palīdzēt katram grūtībās nonākušajam

Labklājības pārvaldes kolektīvs ir uzņēmies atbildību par katru gadījumu, kad iedzīvotājiem nepieciešama palīdzība. Savu iespēju robežās šajā sarežģītajā situācijā viņi ir gatavi atbalstīt ikvienu līdzcilvēku.

“Protams, šajā situācijā dažkārt arī darbiniekiem paaugstinās stresa līmenis, jo ne visas lietas pacientiem var izskaidrot telefoniski.  Sakarā ar bezdarba pieaugumu valstī arvien vairāk cilvēku sāk satraukties par savu nākotni. Neziņa rodas arī par ģimenes locekļiem. Domājot par darbinieku emocionālo veselību, tiek apsvērts izmantot attālinātās supervīzijas. Iepriekš supervīzijas kā atbalstu ikdienas darbā izmantojām rudenī, bet tagad situācija ir mainījusies”, atzīst Lauris Pastars.

Preiļu novada Labklājības pārvalde pateicas Labklājības ministrijas darbiniekiem par operatīvo rīcību un atbalstu, kurš būtiski atvieglo sociālo darbinieku darba ikdienu.

Atgādinām, ka nepieciešamie iesniegumu paraugi izlikti Labklājības pārvaldes priekštelpā, kurus var nodot tiem paredzētā noslēgtā konteinerā. Tomēr, rūpējoties katram par savu un arī līdzcilvēku drošību, pārvaldes vadība un darbinieki aicina klientus samazināt tiešo kontaktu un nedoties uz pārvaldi, bet sazināties telefoniski un nosūtīt iesniegumus e-vidē.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste