Šī gada oktobra domes sēdē tika gūts atbalsts no pašvaldības deputātiem, lai novadā pamazām uzsāktu ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšanu personām un ģimenēm, kuru spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā dažādu sociālu, garīgu, fizisku traucējumu dēļ ir apgrūtinātas, kā rezultātā tās potenciāli kļūst par augsta sociālā riska ģimenēm, kurās bērnu attīstībai ir nelabvēlīgi apstākļi. Deputātiem atbalstot Labklājības pārvaldes aicinājumu paredzēt divas ģimenes asistenta amata vienības, šobrīd aicinām atsaukties potenciālos ģimenes asistenta pakalpojuma sniedzējus. Tuvākajā laikā plānotas apmācības tieši ģimenes asistentiem, kuras organizē Labklājības ministrija. Apmācībās tiks nodrošinātas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā un ģimenes asistentu grupu supervīzijas.

Ģimenes asistentam nepieciešama vismaz vidējā izglītība, bet augstāk tiks vērtēts tas kandidāts, kuram ir pabeigta augstākā izglītība sociālajā darbā, pedagoģijā, psiholoģijā vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā (sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija) vai veselības aprūpes jomā, jo iegūtās zināšanas noderēs gan apmācību programmas apguvē, gan strādājot ar konkrēto mērķgrupu. Ar izvēlētajiem kandidātiem tiks slēgts darba līgums.

Pilnas slodzes gadījumā ģimenes asistents nodrošina pakalpojumu:

  • ne vairāk, kā 3-4 ģimenēm ar bērniem vienlaicīgi, tai skaitā ar ģimenēm, kurās konstatēti augsti riski bērnu drošībai un ir multiplas sociālās problēmas
  • vai ne vairāk kā 3-4 personām/ģimenēm (bez nepilngadīgiem bērniem) ar garīga rakstura traucējumiem vienlaicīgi
  • vai ne vairāk kā 6 pilngadību sasniegušajiem jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas vienlaicīgi.

Pieteikties un papildu informāciju par darbiniekam plānotajiem pienākumiem iespējams uzzināt, sazinoties ar Sociālā dienesta vadītāju Astrīdu Ūzuliņu (tel. +371 22049589). Vēršam uzmanību, ka ģimenes asistents neveic darbības klienta vietā, bet gan motivē klientu pašu iesaistīties savu problēmu risināšanā. Pakalpojuma būtība ir attīstīt un mācīt prasmes tā, lai klients ar laiku kļūst neatkarīgs un pakalpojums ar laiku vairs nav nepieciešams.

Informāciju sagatavoja

Preiļu novada Labklājības pārvaldes
vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskās darbības jautājumos
Anita Gāga