Pašvaldībā Vakances

Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvalde izsludina pieteikšanos Vārkavas tautas un Rožkalnu kultūras nama vadītāja (profesijas kods 1431 01) amatam.

Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku, 1 likme.
Vakanto vietu skaits: 1.

Mēnešalga: bruto EUR 1090,00.

Galvenie amata pienākumi:

 • Plānot, vadīt un koordinēt Vārkavas tautas nama un Rožkalnu kultūras nama darbu, noteikt stratēģiskos attīstības virzienus un darbības prioritātes, kontrolēt kultūras namam noteikto uzdevumu izpildi.
 • Sagatavot Vārkavas, Upmalas un Rožkalnu pagastu kultūras pasākumu un budžeta gada plānus, piedāvājot satura un formas ziņā daudzveidīgu pasākumu programmu, nodrošināt valsts svētku, tautas tradicionālo svētku, koncertu un citu kultūras norišu organizēšanu un īstenošanu. Nodrošināt pasākumu mākslinieciskā līmeņa kvalitāti un publicitāti.
 • Izstrādāt un sagatavot ar iestādes pasākumiem un aktivitātēm saistītu dokumentāciju (pasākumu koncepcijas, programmas, scenāriji, tehniskie plāni, līgumi, tāmes, akti u.c.).
 • Plānot un organizēt amatiermākslas kolektīvu darbības nepārtrauktību, mēģinājumu procesu un koncertdarbību, sekmēt kolektīvu mākslinieciskā līmeņa izaugsmi.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā vai vidējā profesionālā izglītība.
 • Vēlama darba pieredze kultūras jomā, kultūras pasākumu plānošanā un īstenošanā vai līdzīga rakstura organizatoriskā, mākslinieciskā vai izglītojošā darbā.
 • Prasmes finanšu plānošanā un budžeta izpildē.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.
 • Teicamas komunikācijas un publiskās uzstāšanās prasmes, precizitāte, atbildība par uzdoto pienākumu veikšanu.
 • Datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī.
 • Nevainojama reputācija.

Piedāvājam:

 • Stabilu atalgojumu.
 • Sakārtotu darba vidi.
 • Interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu.
 • Profesionālo zināšanu, prasmju un spēju pilnveidi.

Pieteikumu (motivācijas vēstuli) ar dzīves aprakstu (CV), izglītību apliecinošu  dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: kulturas.parvalde@preili.lv vai pa pastu: Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldei, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu  novads, LV-5301 līdz 2023. gada 31. martam plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām: +371 28001177.

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1., 2.p. informējam:

 • Datu apstrādes pārzinis Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālrunis: +371 65322766; e-pasts: dome@preili.lv;
 • pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
 • personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
 • personas datu saņēmēji –domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
 • personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
 • pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;

Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības: pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.