Pašvaldībā Jaunatne Kultūrā

Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvalde izsludina pieteikšanos Riebiņu Jauniešu iniciatīvu centra “Pakāpieni” vadītāja (profesijas kods 2422 27) amatam.

Vakanto vietu skaits: 1.

Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku, 1 likme
Mēnešalga: bruto EUR 850,00

Galvenie amata pienākumi:

 • Vadīt un organizēt Riebiņu multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra “Pakāpieni” (turpmāk-Centrs) darbu, pārzināt ar nozari saistīto normatīvo bāzi;
 • īstenot un koordinēt jauniešu neformālās izglītības, informatīvus, izglītojošus, brīvā laika pasākumus un programmas
 • nodrošināt jauniešu drošības pasākumus Centrā un tā organizētajos pasākumos;
 • sekmēt jauniešu līdzdalību Preiļu novada sabiedriskās dzīves aktivitātēs, jaunatnes organizācijās, jauniešu iniciatīvu grupās un brīvprātīgajā darbā;
 • atbildēt par Centram piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu saskaņā ar apstiprināto budžetu, atbildēt par Centra rīcībā nodotajām materiālajām vērtībām;
 • nodrošināt informācijas pieejamību jauniešiem par jaunatnes lietām un Centra darbību.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība (vēlams sociālo zinātņu vai izglītības jomā);
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • Vismaz divu svešvalodu zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • Teicamas komunikācijas prasmes, precizitāte, atbildība par uzdoto pienākumu veikšanu;
 • Datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • Vēlama pieredze darbā ar jauniešiem vai bērniem.

Piedāvājam:

Stabilu atalgojumu.
Sakārtotu darba vidi.
Interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu.
Profesionālo zināšanu, prasmju un spēju pilnveidi.

Pieteikumu (motivācijas vēstuli) ar dzīves aprakstu (CV), izglītību apliecinošu  dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: kulturas.parvalde@preili.lv vai pa pastu: Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldei, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu  novads, LV-5301 līdz 2023. gada 18. janvārim plkst. 17.00. Tālrunis uzziņām: +371 28001177

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā:

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

–          Datu apstrādes pārzinis Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālrunis: 65322766; e-pasts: dome@preili.lv;
–          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
–          personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
–          personas datu saņēmēji –domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
–          personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
–          pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;

Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības: pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.