Pašvaldībā Vakances

Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvalde izsludina pieteikšanos Preiļu novada Kultūras centra Kultūras pasākumu tehniskā režisora (profesijas kods 3521 25) amatam.

Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku, 1 likme.
Vakanto vietu skaits: 1.

Mēnešalga: bruto EUR 1100,00.

Galvenie amata pienākumi:

 • Veikt Preiļu novada Kultūras centra kultūras pasākumu un ikdienas darbu tehnisko realizāciju.
 • Nodrošināt kvalitatīvu pasākumu apskaņošanu un video projicēšanu atbilstoši pasākuma scenārijam vai tehniskajai specifikācijai, piemērot apskaņošanas tehniskos risinājumus.
 • Pārzināt gan analogās, gan digitālās pultis, veikt darbu ar audio iekārtām.
 • Atbildēt par iekārtu tehnisko stāvokli, veikt to regulāru tehnisko monitoringu.
 • Veikt iekārtu uzstādīšanu un demontāžu pasākumos (fizisks darbs).

Prasības pretendentiem:

 • Atbilstoša profesionālā izglītība vai arī pieredze šāda darba veikšanai ne mazāk kā 1 gadu;
 • Skaņas, video iekārtu, elektrotīklu uzbūves un pielietošanas principu teorētiskās un praktiskās zināšanas;
 • Spēja strādāt un koncentrēties saspringtās darba situācijās, ātri reaģēt un rast risinājumu;
 • Izpratne par kultūras jomas pasākumiem;
 • Labas komunikācijas prasmes;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • Datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • Nevainojama reputācija.

Piedāvājam:

 • Stabilu atalgojumu.
 • Sakārtotu darba vidi.
 • Interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu.
 • Profesionālo zināšanu, prasmju un spēju pilnveidi.

Pieteikumu (motivācijas vēstuli) ar dzīves aprakstu (CV), izglītību apliecinošu  dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: kulturas.parvalde@preili.lv vai pa pastu: Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldei, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu  novads, LV-5301 līdz 2023. gada 10. aprīlim plkst. 17.00. Tālrunis uzziņām: +371 28001177.

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1., 2.p. informējam:

 • Datu apstrādes pārzinis Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālrunis: +371 65322766; e-pasts: dome@preili.lv;
 • pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
 • personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
 • personas datu saņēmēji – domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
 • personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
 • pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;

Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības: pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.