Pašvaldībā

Preiļu novada Kultūras un Tūrisma pārvalde izsludina konkursu uz Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja amatu (profesijas kods 1213 23)

Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku, 1 likme.

 • Vakanto vietu skaits: 1.
 • Mēnešalga:  EUR 1330,00.

Galvenie pienākumi:

 • Pārvaldīt Preiļu muižas kompleksa, Preiļu pils un parka finanšu, personāla un citus resursus, sastādīt budžeta projektu un kontrolēt tā izlietojumu, sniegt pārskatus par struktūrvienības darbu, koordinēt muižas kompleksa teritorijas attīstības un labiekārtošanas darbus.
 • Organizēt pasākumus un aktivitātes, kas saistītas ar Preiļu muižas kompleksa, Preiļu pils un parka popularizēšanu, kā arī apmeklētāju, sadarbības partneru piesaisti.
 • Noteikt Preiļu muižas kompleksa, Preiļu pils un parka darbības pamatvirzienus un sasniedzamos rādītājus, izstrādāt un īstenot attīstību un izpēti veicinošus projektus, tai skaitā sadarbojoties ar Preiļu pils nomniekiem un tur izvietotajām iestādēm
 • Komunicēt un koordinēt jautājumus ar Preiļu muižas kompleksa, Preiļu pils kā Valsts nozīmes aizsargājamā objekta uzraugošajām institūcijām, nodrošināt kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstīt tā izglītojošo potenciālu.
 • Plānot un īstenot konkurētspējīgu, daudzveidīgu tūrisma un kultūras  pakalpojumu pieejamību un  attīstību, koordinēt privātos un publiskos kultūras pasākumus Preiļu muižas kompleksa teritorijā.
 • Veidot un uzturēt saturisko informāciju par muižas kompleksu un piedāvātajiem pakalpojumiem publicitātes materiālos un medijos. Vismaz viena sociālo tīklu konta uzturēšana, sadaļa mājaslapā www.visitpreili.lv, informācija  pašvaldības mājaslapā www.preili.lv.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība projektu, uzņēmējdarbības, tūrisma vadības vai sociālajās zinātnēs.
 • Pieredze vadošā amatā  projektu vadībā, radošo industriju, tūrisma un/vai kultūras jomā.
 • Izpratne par nozares likumdošanu un kultūras pieminekļu apsaimniekošanas noteikumiem.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.
 • Angļu valodas zināšanas augstā līmenī. Vācu vai citas Eiropas Savienības valodas zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī tiks uzskatītas par priekšrocību.
 • Teicamas komunikācijas prasmes, precizitāte, atbildība par uzdoto pienākumu veikšanu, augsta pašmotivācija. Spēja veidot sadarbību ar dažādām iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem.
 • Datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī.

Pieteikumu (motivācijas vēstuli) ar dzīves aprakstu (CV) un Preiļu muižas kompleksa, Preiļu pils un parka esošās situācijas analīzi un attīstības redzējumu vismaz uz vienas A4 formāta lapas lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: kulturas.parvalde@preili.lv vai pa pastu Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldei uz adresi: Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu  novads, LV-5301 līdz 2023. gada 31. janvāra plkst. 16.00. Tālrunis uzziņām: +371 28001177.

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1., 2.p. informējam:

 • Datu apstrādes pārzinis Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvalde, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālrunis: +371 65322766; e-pasts:kulturas.parvalde@preili.lv;
 • pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
 • personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
 • personas datu saņēmēji – domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
 • personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
 • pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;

Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības:

 • pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
 • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.