Sabiedrībā Preiļu novadā

12. decembrī Preiļu novada Kopienas resursu centrā, kas atrodas Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra telpās, notika projekta “Darbīgo kopienu” dalībnieku tikšanās par turpmākajām aktivitātēm Preiļu novadā.

Kā pavēstīja Izglītības iniciatīvu centra projektu vadītāja Kristīne Liepiņa, tikšanās notika ar mērķi atskatīties uz iepriekšējā projekta posmā paveiktajām aktivitātēm, to ieguvumiem un pozitīvajiem piemēriem, lai veiksmīgi varētu uzsākt jauno īstenošanas posmu un noteikt attīstības virzienus.

Nākamajā darbības posmā par galvenajām prioritātēm noteiktas – iedzīvotāju līdzdalība, viedokļa izteikšana, mazaktīvo iedzīvotāju, “neredzamo” jauniešu iesaiste, Ukrainas bēgļu iekļaušana, sadarbība ar pašvaldību un ilgtspēja.

Jaunajā posmā tiks organizēti dažādi kopienu aktīvistu iniciēti pasākumi un aktivitātes, lai saliedētu vietējos iedzīvotājus, veicinātu līdzdalību, kā arī bagātinātu bērnu un jauniešu mācīšanās un sadarbības pieredzi ar pieaugušajiem, darot kaut ko vērtīgu un noderīgu vietējai kopienai. Tāpat tiks sniegts atbalsts pedagogiem, nodrošinot iespēju apgūt jaunas prasmes sadarbībai ar ģimenēm un kopienu. Latgales reģiona izglītības iestādēm, NVO pārstāvjiem un kopienu aktīvistiem arī būs iespēja īstenot pašiem savus projektus kopīgās dzīves telpas pilnveidošanai.

Jāatzīmē, ka šajā tikšanās reizē uzsvars tika likts arī uz ģimenēm ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības, pieaugušajiem un senioriem ar invaliditāti. Izkristalizējās doma, ka jāraugās arī šajā virzienā, sniedzot atbalstu un iesaistot viņu dažādās aktivitātēs.

Kopienas resursu centra galvenā ideja ir attīstīt izglītības iestādes un vietējās kopienas sadarbības prasmes un iesaistīšanās iespējas. Centrs ir vieta, kur novada iedzīvotāji var tikties un realizēt savas idejas vietējās kopienas attīstībai. Par tuvākajām aktivitātēm Preiļu novada Kopienas resursu centrā iedzīvotāji tiek aicināti interesēties pie projekta koordinatores Anitas Džeriņas.

“Darbīgo kopienu” iniciatīva Latgales reģionā tika uzsākta 2019. gadā sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi, Rēzeknes novada pašvaldību un toreizējo Preiļu un Aglonas novadu pašvaldībām, bet projekta turpinājumā tajā iesaistījās arī toreizējo Ilūkstes, Vārkavas un Zilupes novadu pašvaldību iestādes. Iniciatīvas ietvaros tika īstenoti izglītojoši semināri un darbnīcas pedagogiem un kopienu aktīvistiem, veidojot un nostiprinot sadarbības, pilsoniskās līdzdalības un līdzatbildības prasmes, un motivāciju īstenot kopīgas aktivitātes savas dzīves vides uzlabošanai. Iniciatīvas īstenošanā jau iesaistījušās vairāk nekā 100 iestādes un organizācijas, kā arī ap 2000 dalībnieku – pedagogi, bērni, vecāki, pašvaldību iestāžu, NVO, plašsaziņas līdzekļu un citu organizāciju pārstāvji.

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa