Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Izglītības pārvalde ārkārtas situācijas laikā turpina strādāt. Speciālisti ir pieejami Rēzeknes ielā 26, iepriekš vienojoties telefoniski par tikšanās laiku.

Situācija ir radījusi korekcijas plānotajos darbos. Šogad nenotiks tradicionālais mācību gada noslēguma pasākums, kurā tika apbalvoti skolēni un pedagogi par labiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, valsts konkursos un sportā. Tomēr laureāti tiks sveikti. Izglītības pārvaldes speciālisti apkopoja informāciju par Preiļu novada izglītojamo sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajos darbos starpnovadu un valsts līmenī, kā arī MMS, BJSS un BJC sniegtos datus par uzvarētājiem konkursos, skatēs un sporta sacensībās. Atbilstoši “Рrеiļu novada izglītības iеstāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanas kārtībai” tika aprēķinātas naudas balvas godalgoto vietu ieguvējiem un viņu pedagogiem. Naudas balvas jau ir ieskaitītas izglītojamo un pedagogu kontos. Diplomus un pateicības skolēni un pedagogi saņems savās izglītības iestādēs.

Izmaiņas skāra arī eksāmenu kārtošanas procesu. Tika izmainīts eksāmenu grafiks, obligāto eksāmenu skaits un norises kārtība. Līdz 15. maijam bija atkārtoti jāpārreģistrē eksāmenu kārtotāju saraksti vienotajā datu bāzē. Atbilstoši valsts pārbaudījumu norises kārtībai tika nozīmēti apvienoto centralizēto eksāmenu novērotāji un vadītāji un centralizēto eksāmenu  novērotāji un vērtētāji.

Tika apkopota izglītības iestāžu sniegtā informācija par nepieciešamajiem individuālās aizsardzības līdzekļiem konsultāciju un centralizēto eksāmenu norises organizēšanai, un tā tika iesniegta Preiļu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijai.

Tika apkopota informācija par centralizēto eksāmenu dalībnieku skaitu katram no centralizētajiem eksāmeniem, katra centralizētā eksāmena norises vietu un laiku. Apkoptā informācija tika iesniegta Preiļu novada pašvaldībai.

Plānotais triju Preiļu novada izglītības iestāžu akreditācijas process tika uzsākts attālināti. Lai tas būtu iespējams, no Izglītības pārvaldes puses notika šo izglītības iestāžu vadītāju vērtēšana NEVIS sistēmā, un pārvaldes vadītājs piedalījās attālināti  IKVD organizētajās intervijās akreditāciju procesu ietvaros.

Izglītības iestādes regulāri tiek informētas par aktualitātēm, mācību procesa organizēšanu un vadīšanu ārkārtas situācijas apstākļos, sniegtas konsultācijas gan izglītības iestādēm, gan  skolotājiem un vecākiem. Tika sniegta palīdzība vairākiem Preiļu novada skolu skolotājiem datortehnikas sagatavošanā, atjaunošanā un pielāgošanā darbam attālināti.

Šobrīd tiek plānota un gatavota kārtējā pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde, iespējamais tās norises laiks – jūnija beigas. Turpinās arī  darbs pie projektiem, kurus koordinē Izglītības pārvalde.

Visa aktuālākā informācija tiek nosūtīta uz izglītības iestāžu e-pastiem un arī ievietota Preiļu novada Izglītības pārvaldes mājas lapā.

Andrejs Zagorskis,
Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājs