Pašvaldībā

2020. gada 26. novembrī plkst. 15.00 notiks Preiļu novada domes sēde attālināti – videokonferences veidā

Sēdes darba kārtība

Finanšu komitejas jautājumi

1. Par iznomātās ēkas remontu un to finansēšanu
2. Par Ziemassvētku dāvanām
3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu
4. Par vecāku līdzdalības maksājumu atcelšanu
5. Par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu
6. Par Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr.2020/13„ “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Preiļu novadā” apstiprināšanu

Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi

7. Par atļauju domes priekšsēdētājam savienot amatus
8. Par 2020.gada 28.maija domes lēmuma “Par saistošo noteikumu Nr. 2020/5 “Preiļu novada Preiļu muižas kompleksa un parka aizsardzības un sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu” (prot.Nr.9, §12) atcelšanu
9. Par sociālo dzīvokļu īres līguma pagarināšanu
10. Par atteikšanos no sociālā dzīvokļa
11. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību

Attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumi

12. Par dzīvojamās mājas Pils iela 8a, Preiļos pilnvarotās personas Ērika Kalinova iesnieguma izskatīšanu
13. Par grozījumiem Preiļu novada domes 2010.gada saistošajos noteikumos Nr.2010/10 “Preiļu novada kapsētu uzturēšanas noteikumi”
14. Par grozījumiem Preiļu novada domes 2019.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.2019/04 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Preiļu novadā”
15. Par grozījumiem Preiļu novada domes 2017.gada 07.jūlija noteikumos Nr.2017/04“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Preiļu novadā”
16. Par zemes iznomāšanu
17. Par adreses precizēšanu, adrešu un nosaukuma piešķiršanu
18. Par nekustamā īpašuma sadali
19. Par zemes vienības reģistrāciju zemesgrāmatā
20. Par zemes gabala nomas tiesību izsoli
21. Par tiesas spriedumu

Priekšsēdētāja

Maruta Plivda