Pašvaldībā

Preiļu novada domes ārkārtas domes sēde notiks 2022. gada 17. martā plkst. 14.00, Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkā Raiņa bulvārī 19, Preiļos, 2.stāva zālē.

Darba kārtība:

  1. Par grozījumu veikšanu Preiļu novada Pašvaldības policijas darbinieku amatu sarakstā.
  2. Par Preiļu novada Attīstības programmas 2018.-2024. aktualizētā Investīciju plāna apstiprināšanu.
  3. Par aizdevumu investīciju projekta “Brīvdabas un aktīvās atpūtas parka “Vecvītoli” teritorijas labiekārtošana” Upmala, Preiļu novadā” īstenošanai.
  4. Par aizdevumu investīciju projekta “Ražošanai pielāgotas ēkas A.Paulāna ielā 1A, Preiļos pārbūve komercdarbības attīstībai Preiļu novadā” realizācijai.
  5. Par aizdevuma pārcelšanu investīciju projekta “Kārsavas ielas pārbūve Preiļos” realizācijai.
  6. Par maksas tarifiem par pakalpojumiem Preiļu novada izglītības iestāžu internātos.