Pašvaldībā

Sēde notiks 2022.gada 6. janvārī plkst. 14.00 Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkas zālē Raiņa ielā 19, Preiļos.

Sēdes darba kārtība:

  1. Par 2021.gada 29.decembra lēmuma Nr. 27; 33§ precizēšanu.
  2. Par izglītojamo ēdināšanas maksas noteikšanu Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs.
  3. Par Preiļu novada Aizkalnes pagasta, Stabulnieku pagasta un Galēnu pagasta pārvalžu vadītāju atbrīvošanu no amata.