Lauksaimniekiem

Preiļu novada dome paziņo, ka tiek iznomātas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7656 006 0135 (daļa no zemes vienības platībā 9,0 ha ), 7656 001 0168 platībā 1,0 ha , 7656 002 0155 platībā 1,6 ha , 7656 002 0154 platībā 0,4979 ha, 7656 004 0150 platībā 1,7 ha, 7656 002 0023 platībā 2,2 ha, 7656 002 0166 platībā 2,4 ha Preiļu novada Pelēču pagastā uz pieciem gadiem lauksaimniecības vajadzībām.

Pieteikšanās termiņš – līdz 18.01.2021. iesniedzot pieteikumu elektroniski Preiļu novada domes e- pastā dome@preili.lv. iesniegumā norādot kontaktinformāciju.

Papildus informācija –

Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite, tel. +371 65307328.