Pagastos Lauksaimniekiem

Preiļu novada dome paziņo, ka tiek iznomāta pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7674 005 0162 platībā 1,7 ha Preiļu novada Saunas pagastā uz pieciem gadiem lauksaimniecības vajadzībām.

Pieteikšanās termiņš – līdz 22.12.2021. iesniedzot pieteikumu elektroniski uz Preiļu novada domes e- pastu dome@preili.lv. iesniegumā norādot kontaktinformāciju.

Papildus informācija – Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite, tel +371 65307328.