Pašvaldības izsoles Iedzīvotājiem

Preiļu novada dome 2022.gada 17.februārī plkst. 10.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko atsavināšanas izsoli objektam –

Preiļu novada pašvaldības nekustamajam īpašumam Pumpuru iela 3, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, (īpašuma kadastra Nr. 76440030272), kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76440030272 platībā 0,1614 ha.

Izsoles objekta nosacītā nomas maksa ir EUR 2420,00.

Izsoles dalības maksa ir 50.00 EUR (izsoles dalības maksa netiek atmaksāta).

Izsoles nodrošinājums 242,00 EUR. Dome rēķinu par Izsoles nodrošinājumu neizraksta.

Izsoles solis ir 100,00 EUR (simts eiro un 00 centi).

Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāsamaksā līdz 2022.gada 15.februāra plkst.12.00 Preiļu novada domes kontā Nr.LV08UNLA0026000130630, SEB banka.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas dienas pašvaldības mājas lapā www.preili.lv  līdz 2022.gada 15.februārim, plkst. 12.00. Pēc norādītā laika dokumenti netiek pieņemti.