Pašvaldības izsoles

Preiļu novada dome 2021.gada 20.janvārī plkst. 10.00 rīko nomas tiesību izsoli objektam –

Preiļu novada pašvaldības nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 7658 003 0171 Rietumu iela 7, Jaunsaimnieki, Preiļu pagasts, Preiļu novads, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7658 003 0368, ar kopējo platību 5,01 ha, un būvēm– tipveida neapkurināma angāra ēka 1498,4 m2 platībā, apbūves laukums 1 657,9m2; un divu moduļu tipa sadzīves ēkas 28,6 m2 un 18,3 m2 platībā, kas tiek būvētas īstenojot Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu “Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” aktivitātē “Tipveida neapkurināmās angāra ēkas, divu moduļu tipa sadzīves ēku un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve”.

Izsoles dalības maksa ir 50.00 EUR (piecdesmit eiro, 00 centi) (izsoles dalības maksa netiek atmaksāta).

Izsoles nodrošinājums 700,00 EUR. Dome rēķinu par Izsoles nodrošinājumu neizraksta.

Izsoles solis ir 100,00 EUR (simts eiro un 00 centi).

Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāsamaksā līdz 2021.gada 18. janvāra   plkst.12.00     Preiļu novada domes kontā Nr.LV08UNLA0026000130630, SEB banka.

Izsoles noteikumos minētie dokumenti iesniedzami ne vēlāk kā līdz 2021.gada 18.janvāra, plkst. 12.00. Pēc norādītā laika dokumenti netiek pieņemti.