Preiļu novadā Pašvaldības izsoles

Preiļu novada dome 2021.gada 10.maijā plkst. 11.30 rīko pirmo izsoli par nekustamā īpašuma – četristabu dzīvokļa A.Upīša ielā 18-5, Preiļos, atsavināšanu.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no sludinājuma publicēšanas dienas novada domes mājas lapā www.preili.lv līdz 06.05.2021. plkst. 16.00 iesniedzot dokumentus Raiņa bulvārī -19, Preiļos.

Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 4090,00, nodrošinājums – EUR 409,00 un reģistrācijas maksa EUR 10,00, maksājama  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, AS SEB banka, kods UNLALV2X kontā Nr.LV08UNLA0026000130630.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 50,00).