Lauksaimniekiem

Preiļu novada dome 2020.gada 3.jūlijā plkst. 9.00 rīko izsoli par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7658 005 0314 “Malvas”, Preiļu pagastā, Preiļu novadā, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 005 0261 atsavināšanu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu Preiļu novada domes informācijas centrā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas brīža līdz – 2020.gada 02.jūlija plkst. 12.00 Preiļu novada domes informācijas centrā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos Izsoles objekta sākumcena – EUR 6040,00 EUR.

Nodrošinājums – EUR 604,00 un reģistrācijas maksa  EUR 10,00 maksājamas  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, SEB banka. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 50,00).