Iedzīvotājiem

Preiļu novada dome 2020.gada 17.janvārī plkst. 10.00 rīko izsoli par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7644 004 0003- neapbūvētas zemes vienības platībā 2,95 ha ar kadastra apzīmējumu 7644 004 0118 “Vasariņi”, Aizkalnes pagastā, Preiļu novadā atsavināšanu. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu Preiļu novada domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas brīža līdz – 2020. gada 16. janvāra plkst. 12.00 Preiļu novada  apmeklētāju pieņemšanas un   informācijas centrā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos

Izsoles objekta sākumcena – EUR 2880,00.

Nodrošinājuma nauda – EUR 288,00  un reģistrācijas maksa  EUR 10,00 maksājamas  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, SEB banka. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 50,00).